ผลงานของนักวิชาการ
ในสาขากฎหมายมหาชน
 
 
ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
ศ.ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
รศ.ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
ศ. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
ศ.ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์
ศ. ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน์
ศ. ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
รศ.ดร. กมลชัย รัตนสกาววงศ์
รศ. ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
รศ.ดร. โภคิน พลกุล
 
 
ดัชนีค้นข้อมูลบรรณานุกรมกฎหมาย
 
 
  กฎหมายรัฐธรรมนูญ

            รวมรายชื่อวิทยานิพนธ์ บทความในวารสาร และ หนังสืออ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญทั้งของไทยและต่างประเทศ เช่น ทฤษฎีกฎหมายรัฐธรรมนูญ ประวัติและวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ การจัดทำ การแก้ไข การตีความรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง สภา และรัฐบาล ฯลฯ

   รัฐธรรมนูญไทย

   รัฐธรรมนูญต่างประเทศ (ฝรั่งเศส)

   รัฐธรรมนูญต่างประเทศ (เยอรมัน)

   รัฐธรรมนูญต่างประเทศ (ประเทศอื่นๆ)

 

 
  กฎหมายปกครอง

             รวมรายชื่อวิทยานิพนธ์ บทความในวารสาร และ หนังสืออ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายปกครองทั้งของไทยและต่างประเทศ เช่น ทฤษฎีกฎหมายปกครอง สัญญาและนิติกรรมทางปกครอง การควบคุมฝ่ายปกครอง บริการสาธารณะ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดของข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ ฯลฯ

   กฎหมายปกครองไทย

   กฎหมายปกครองต่างประเทศ (ฝรั่งเศส)

   กฎหมายปกครองต่างประเทศ (เยอรมัน)

   กฎหมายปกครองต่างประเทศ (ประเทศอื่นๆ)

 

 
  กฎหมายมหาชนอื่นๆ

             รวมรายชื่อวิทยานิพนธ์ บทความในวารสาร และ หนังสืออ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมหาชนแขนงอื่นๆทั้งของไทยและต่างประเทศ และเรื่องเบ็ดเตล็ด เช่น กฎหมายการคลัง กฎหมายเกษตร กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายสิ่งแวดล้อม ศาล และอื่นๆ

   กฎหมายการเมืองอื่น ๆ


 

ข้อมูลใดๆที่ปรากฎในเวบนี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ
หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

 
     


www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544