หน้าแรก eBook
10 เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า
1 | 2
 
   
การอ่านหนังสือกฎหมายมหาชนอิเลกทรอนิกส์นั้น ท่านจะต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ในเครื่องของท่านด้วย หากยังไม่มี สามารถ
Download โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่
 
 
บทบาทใหม่ของข้าราชการไทยในบริบทของรัฐธรรมนูญปัจจุบัน
06 มกราคม 2548
 
 
ผู้แต่ง :   ดร. เชาวนะ ไตรมาศ
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สถาบันนโยบายศึกษา : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2542
จำนวนหน้า :   60 หน้า
ราคา :   50 บาท
ปกหน้า
คำนำจากสถาบันนโยบายศึกษา
หน้า 1 - 40
หน้า 41 - 49
หน้า 50 - 51
การใช้กลไกรัฐธรรมนูญสำหรับประชาชน
06 มกราคม 2548
 
 
ผู้แต่ง :   ดร. เชาวนะ ไตรมาศ
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สถาบันนโยบายศึกษา : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2545
จำนวนหน้า :   118 หน้า
ราคา :   60 บาท
ปกหน้า
คำนิยมและคำนำ
หน้า 1 - 96
หน้า 97 - 105
หน้า 106-107
กับดักของสงครามความเปลี่ยนแปลง : ทางเลือกและทางรอดของสังคมการเมืองไทย
06 มกราคม 2548
 
 
ผู้แต่ง :   ดร. เชาวนะ ไตรมาศ
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สถาบันนโยบายศึกษา : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2545
จำนวนหน้า :   118 หน้า
ราคา :   70 บาท
ปกหน้า
คำนิยมและคำนำ
หน้า 1 - 11
หน้า 12 - 21
หน้า 22 - 79
หน้า 80 - 90
หน้า 91-101
การเลือกตั้งแบบใหม่ ทำไมคนไทยต้องไปเลือกตั้ง
06 มกราคม 2548
 
 
ผู้แต่ง :   ดร. เชาวนะ ไตรมาศ
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สถาบันนโยบายศึกษา : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2542
จำนวนหน้า :   80 หน้า
ราคา :   50 บาท
ปกหน้า
คำนิยม คำนำ และสารบัญ
หน้า 1 - 43
เกี่ยวกับหนังสือนี้
บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมือง
06 มกราคม 2548
 
 
ผู้แต่ง :   รศ. ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สถาบันนโยบายศึกษา : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2541
จำนวนหน้า :   96 หน้า
ราคา :   60 บาท
ปกหน้า
คำนำและสารบัญ (หน้า i -vii)
ความเบื้องต้น (หน้า 1-3)
เนื้อหา (หน้า 5-75)
เกี่ยวกับสถาบันนโยบายศึกษาและหนังสือนี้ (หน้า 77- จบ)
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544