รวมศัพท์กฎหมายมหาชนฝรั่งเศส-ไทย นี้ เป็นผลพวงอันเกิดจากการที่ลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งได้เคยร่วมงานกันอย่างใกล้ชิด และต่อมาได้รับทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสให้ไปศึกษาวิชากฎหมายมหาชน ณ ประเทศฝรั่งเศส ลูกศิษย์ผู้นี้จะเปิดเทอมเริ่มเรียนกฎหมายมหาชนในเดือน ตุลาคมที่จะถึงนี้ ผมนั่งคิดทบทวนย้อนไปถึงสมัยที่ผมไปเรียนต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส พบว่าประสบความลำบากในการอ่านและเข้าใจศัพท์กฎหมายมหาชนซึ่งมีอยู่จำนวนมาก ดังนั้น ผมจึงเริ่มดำเนินการจัดทำ "ของขวัญ" วันเปิดเทอมสำหรับลูกศิษย์ชิ้นนี้ขึ้นและตั้งใจที่จะนำลงเผยแพร่ใน website ของผม คือ www.pub-law.net รวมทั้งจัดพิมพ์เป็นเล่มเพื่อเผยแพร่ต่อไปเพื่อที่ลูกศิษย์และผู้อื่นที่กำลังศึกษาต่อด้านกฎหมายมหาชนอยู่ ณ ประเทศฝรั่งเศส หรือลูกศิษย์หรือผู้อื่นที่อยู่ในประเทศไทย แต่ประสงค์จะอ่านตำราภาษาฝรั่งเศส จะได้ใช้ประโยชน์ ได้จากรวมศัพท์กฎหมายมหาชนเล่มนี้

คงไม่ต้องบอกกล่าวว่าการจัดทำคำแปลศัพท์ต่างๆเหล่านี้ยากเย็นขนาดไหน ในรวมศัพท์กฎหมายมหาชนนี้ผมได้ทำการบรรจุคำศัพท์กฎหมายมหาชนทั้งสามประเภท คือ รัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครองและกฎหมายการคลัง รวมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและสะดวกต่อการทำ รวมศัพท์กฎหมายมหาชนฝรั่งเศส-ไทย ฉบับนี้เรียงศัพท์ตั้งและศัพท์รองตามลำดับอักษร A ถึง Z โดยยึดแนวทางเช่นเดียวกับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ข้อบกพร่องของรวมศัพท์เล่มนี้คงมีอยู่มาก หากผู้ใช้หรือผู้รู้พบเห็นข้อบกพร่องหรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดเกี่ยวกับรวมศัพท์นี้ กรุณาแจ้งกลับมาที่ผมด้วยเพื่อที่ผมจะปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป


 
รศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 
การอ่านหนังสือกฎหมายมหาชนอิเลกทรอนิกส์นั้น ท่านจะต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ในเครื่องของท่านด้วย หากยังไม่มี สามารถ
Download โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่
 
 
     


www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544