หน้าแรก ผลงานของนักวิชาการ
รศ.ดร. โภคิน พลกุล
11 เมษายน 2550 11:30 น.
 
ตำแหน่ง
       
       อดีตประธานรัฐสภา
       
       อดีตรัฐมนตรีว่าการกรทรวงมหาดไทย
       
       อดีตรองประธานศาลปกครองสูงสุด (พ.ศ. 2544-2546)
       
       คุณวุฒิ
       
       ปริญญาเอกกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส
       
       ผลงาน
       
       บทความทางวิชาการ (บางส่วน)
       
       1. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 6 ฉบับที่ 61 (มกราคม 2526).
       
       2. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 6 ฉบับที่ 62 (กุมภาพันธ์ 2526).
       
       3. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 6 ฉบับที่ 63 (มีนาคม 2526).
       
       4. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 6 ฉบับที่ 64 (เมษายน 2526).
       
       5. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 6 ฉบับที่ 65 (พฤษภาคม 2526).
       
       6. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 6 ฉบับที่ 66 (มิถุนายน 2526).
       
       7. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 6 ฉบับที่ 67 (กรกฎาคม 2526).
       
       8. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 6 ฉบับที่ 68 (สิงหาคม 2526).
       
       9. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 6 ฉบับที่ 69 (กันยายน 2526).
       
       10. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 6 ฉบับที่ 70 (ตุลาคม 2526).
       
       11. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 6 ฉบับที่ 71 (พฤศจิกายน 2526).
       
       12. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 6 ฉบับที่ 72 (ธันวาคม 2526).
       
       13. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 73 (มกราคม 2527).
       
       14. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 74 (กุมภาพันธ์ 2527).
       
       15. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 75 (มีนาคม 2527).
       
       16. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 76 (เมษายน 2527).
       
       17. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 77 (พฤษภาคม 2527).
       
       18. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 78 (มิถุนายน 2527).
       
       19. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 79 (กรกฎาคม 2527).
       
       20. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 80 (สิงหาคม 2527).
       
       21. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 81 (กันยายน 2527).
       
       22. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 82 (ตุลาคม 2527).
       
       23. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 83 (พฤศจิกายน 2527).
       
       24. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 84 (ธันวาคม 2527).
       
       25. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 8 ฉบับที่ 85 (มกราคม 2528).
       
       26. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 8 ฉบับที่ 86 (กุมภาพันธ์ 2528).
       
       27. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 8 ฉบับที่ 87 (มีนาคม 2528).
       
       28. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 8 ฉบับที่ 88 (เมษายน 2528).
       
       29. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 8 ฉบับที่ 89 (พฤษภาคม 2528).
       
       30. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 8 ฉบับที่ 90 (มิถุนายน 2528).
       
       31. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 8 ฉบับที่ 91 (กรกฎาคม 2528).
       
       32. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 8 ฉบับที่ 92 (สิงหาคม 2528).
       
       33. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 8 ฉบับที่ 93 (กันยายน 2528).
       
       34. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 8 ฉบับที่ 94 (ตุลาคม 2528).
       
       35. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 8 ฉบับที่ 95 (พฤศจิกายน 2528).
       
       36. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 8 ฉบับที่ 96 (ธันวาคม 2528).
       
       37. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 97 (มกราคม 2529).
       
       38. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 98 (กุมภาพันธ์ 2529).
       
       39. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 99 (มีนาคม 2529).
       
       40. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 100 (เมษายน 2529).
       
       41. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 101 (พฤษภาคม 2529).
       
       42. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 102 (มิถุนายน 2529).
       
       43. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 103 (กรกฎาคม 2529).
       
       44. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 104 (สิงหาคม 2529).
       
       45. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 105 (กันยายน 2529).
       
       46. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 106 (ตุลาคม 2529).
       
       47. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 107 (พฤศจิกายน 2529).
       
       48. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 108 (ธันวาคม 2529).
       
       49. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 10 ฉบับที่ 109 (มกราคม 2530).
       
       50. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 10 ฉบับที่ 110 (กุมภาพันธ์ 2530).
       
       51. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 10 ฉบับที่ 111 (มีนาคม 2530).
       
       52. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 10 ฉบับที่ 112 (เมษายน 2530).
       
       53. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 10 ฉบับที่ 113 (พฤษภาคม 2530).
       
       54. คดีปกครองในฝรั่งเศส. วารสารอัยการ ปีที่ 10 ฉบับที่ 114 (มิถุนายน 2530).
       
       55. นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนของฝรั่งเศส. วารสารกฎหมายปกครองเล่ม 6 ตอน 2 (สิงหาคม 2530).
       
       56. รูปแบบและวิธีการควบคุมฝ่ายปกครอง. วารสารนิติศาสตร์ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2524).
       
       57. คำอธิบายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง,www.pub-law.net วันที่ 21 มกราคม 2545
       
       58. การวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
       , www.pub-law.net วันที่ 6 พฤษภาคม 2545 และ วันที่ 20 พฤษภาคม 2545
       
       59. ท่านปรีดีกับศาลปกครอง
       , รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net ,2545
       
       60. สัญญาทางปกครองในกฎหมายไทย . www.pub-law.net , 19 พฤษภาคม 2546 และ 2 มิถุนายน 2546.
       
       61. การวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล . วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2545.
       
       62. หลักกฎหมายปกครองของไทย . วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2545.
       
       63. นิติรัฐกับประชาสังคม ,www.pub-law.net, 17 พฤศจิกายน 2546.
       
       64.ประเด็นข้อกฎหมายที่สำคัญจากที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด. วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2546)
       
       65.การบังคับคดีปกครอง. วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2547) หน้า13-96.
       
       66.Execution in administratives cases. วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2547) หน้า 11-183.
       
       67.การวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล. วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2545) หน้า 1-94.
       
       68.สัญญาทางปกครองในกฎหมายไทย. วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2547) หน้า 19-77.
       
       หนังสือ
       
       หมายเหตุ : การเปิดดูสารบัญนั้น ท่านจะต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ในเครื่องของท่านด้วย หากยังไม่มี สามารถ Download ได้จากส่วนท้ายของหน้านี้
       
       1. ปัญหาชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน 2 : คดีปกครองในฝรั่งเศส กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528 . สารบัญ (PDF)
       
       2. รายงานผลการศึกษาวิจัยเบื้องต้นโครงการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นเล่ม 1 (บทที่ 1-5).ม.ป.ท. , 2537 .
       
       3. หลักกฎหมายมหาชน. กรุงเทพมหานคร : รามคำแหง, 2538 .
       
       4. เอกสารคำบรรยายวิชาหลักกฎหมายมหาชน . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525 .
       
       5. เอกสารคำบรรยายวิชา น.741 ปัญหาชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน 2.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528 .
       
       6. การปฏิรูประบบราชการในยุคโลกาภิวัฒน์. ม.ป.ท. , 2539 .สารบัญ (PDF)
       
       7. การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดิน สารบัญ (PDF)กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, 2540
       
       8. หลักกฎหมายมหาชน เล่ม 1 ภาพรวมเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนตามแนวคิดฝรั่งเศส ความสัมพันธ์และความแตกต่างกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง รัฐในความหมายของกฎหมายมหาชน หลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายมหาชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2541 . (แต่งร่วมกับ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์) สารบัญ (PDF)
       
       9. กฎหมายมหาชนกับการปฏิรูประบบราชการในยุคโลกาภิวัฒน์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2541 . (แต่งร่วมกับ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์)
       
       10. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 : หนทางสู่ราชการในระบบเปิดกรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ สำนักงานเลขานุ การคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, 2540 .
       
       11. สรุปย่องานวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น (รศ.ดร.โภคิน พลกุล และคณะ)สารบัญ (PDF)
       
       12.ท่านปรีดีกับศาลปกครอง. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2547


 
 
ศ.ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ศ. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
รศ. ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
ศ.ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
   
 
 
 
รศ.ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
ศ.ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
ศ.ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์
ศ. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ศ. ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
ศ. ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน์
รศ. ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544