หน้าแรก ผลงานของนักวิชาการ
ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน์
11 เมษายน 2550 11:33 น.
 
คุณวุฒิ
       
       Diplôme d'etudés approfondies de droit public (Strasbourg III พ.ศ. 2530)
       
       Doctorat de l'Université Robert Shuman de Strasbourg (Mention très honorable) ประเทศฝรั่งเศส พ.ศ. 2523
       
       ตำแหน่ง
       
       - ศาสตราจารย์ ระดับ 9 อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
       - ผู้อำนวยการโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
       ผลงาน
       
       บทความทางวิชาการ (บางส่วน)
       
       1. สภาวะและปัญหาปัจจุบันของระบบรัฐสภาไทย, วารสารนิติศาสตร์ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ,กันยายน 2524 , หน้า 61-99.
       
       2. วิกฤตการณ์รัฐธรรมนูญ 2526, วารสารนิติศาสตร์ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ,กันยายน 2526, หน้า 123-162.
       
       3. หลักเกณฑ์ในการจำแนกวิสาหกิจมหาชน ศึกษาเปรียบเทียบในกฎหมายไทยและฝรั่งเศส ,วารสารนิติศาสตร์ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 ,กันยายน 2531 ,หน้า 72-91.
       
       4. "วิกฤตการณ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจไทย" ,วารสารนิติศาสตร์ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2532 , หน้า 81-110.
       
       5.กรณีสถาบัน วท. : ภาพสะท้อนของปัญหารัฐวิสาหกิจไทย ,
       วารสารนิติศาสตร์ปีที่ 19 ฉบับที่ 3, กันยายน 2532 ,หน้า 142-157.
       
       6. ข้อความคิดบางประการเกี่ยวกับการกำกับดูแล (Tutelle),วารสารนิติศาสตร์ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 ,ธันวาคม 2532 ,หน้า 142-157.
       
       7. การบังคับใช้กฎหมายและการกำหนดนโยบายสาธารณะในกรณี รัฐวิสาหกิจ ,วารสารปกครองเล่ม 9 ,เมษายน 2533 ,หน้า 119-142.
       
       8.  ข้อความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ ,
       วารสารนิติศาสตร์ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 ,กันยายน 2534 ,หน้า 371-385.
       
       9. ปัญหาความชอบธรรมทางกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน , วารสารนิติศาสตร์ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 ,มิถุนายน 2536 ,หน้า 227-236.
       
       10.  ข้าราชการการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง, วารสารนิติศาสตร์ปีที่ 23 ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2536, หน้า 352-363.
       
       11. ทฤษฎีแบ่งแยกอำนาจกับการห้ามศาลพิจารณาคดีที่ฝ่ายปกครองเป็นจำเลย ,วารสารกฎหมายปกครองเล่ม 13 ตอน 2 ,สิงหาคม 2537, หน้า 57-64.
       
       12. หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจของฝรั่งเศส (ตอน 1),วารสารนิติศาสตร์ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 ,กันยายน 2537 ,หน้า 583-620.
       
       13.  "หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจของฝรั่งเศส (ตอน 2)" ,วารสารนิติศาสตร์ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 ,ธันวาคม 2537 ,หน้า 812-840.
       
       14. นายก อบจ.-เลือกตั้งผู้ว่า-สภาตำบล : ความสับสนของใคร ? ,วารสารเทศาภิบาลฉบับพิเศษ "กระจายอำนาจสู่ประชาชน" , 2537 ,หน้า 84-93.
       
       15.  ข้อยุติและความขัดแย้งที่ดำรงอยู่ในการจัดตั้งศาลปกครองไทย, มติชนรายวัน23 และ 24 มกราคม 2540.
       
       16. การจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยไทย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,บทความทางวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี 2540 ของที่ประชุมวิชาการประจำปี 2540 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, 29-30 สิงหาคม 2540, 26 หน้า.
       
       17. ผลทางกฎหมายของบทเฉพาะกาลเมื่อรัฐธรรมนูญใหม่ประกาศใช้ , วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 ,กันยายน 2540 ,หน้า 778-792.
       
       18. "ปัญหาว่าด้วยขอบเขตและการบังคับใช้ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง" ,เอกสารวิชาการเสนอต่อที่ประชุมวิชาการเรื่อง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2539, 10-12 ตุลาคม 2540, 30 หน้า.
       
       19. ปัญหาทางกฎหมายในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย ,บทความเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศระดับภูมิภาคว่าด้วยกฎหมายเปรียบเทียบครั้งที่ 3 เรื่อง ปัญหาทางกฎหมายในการแปรรูปองค์กรจัดทำบริการสาธารณะ, 29-30 เมษายน 2542 ,38 หน้า.
       
       20.  ปัญหาทางกฎหมายในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย,วารสารนิติศาสตร์ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 ,มิถุนายน 2542 ,หน้า 166-203.
       
       21 การปฏิรูประบบราชการของออสเตรเลีย , วารสารกฎหมายปกครองเล่ม 18 ตอน 2 ,ธันวาคม 2542 ,หน้า 55-81.
       
       22.ปัญหาและข้อเท็จจริงในการโอนอำนาจจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตอน 1) ,มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1066 ปีที่ 21 ,มกราคม 2544.
       
       23.  ปัญหาและข้อเท็จจริงในการโอนอำนาจจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตอน 2), มติชนสุดสัปดาห์ฉบับที่ 1067 ปีที่ 21 มกราคม 2544.
       
       24. บทวิเคราะห์และข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ,วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 32 เล่ม 3 (กันยายน 2545).
       
       25. แนวคิดการมีผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ , วารสารผู้ตรวจ การแผ่นดินของรัฐสภา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เมษายน – กันยายน 2546 และ www.pub-law.net เผยแพร่ วันที่ 16 มิถุนายน 2546.
       
       26.ทัศนะต่อคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการกรณีสัญญาสัมปทาน ITV,www.pub-law.net เผยแพร่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2547.
       
       งานวิจัยและหนังสือ
       
       หมายเหตุ : การเปิดดูสารบัญนั้น ท่านจะต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ในเครื่องของท่านด้วย หากยังไม่มี สามารถ Download ได้จากส่วนท้ายของหน้านี้
       
       1. แนวทางและความเป็นไปในการปรับเปลี่ยนสถานะของโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ ให้เป็นสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,งานวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตและภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ.2536,76 หน้า.
       
       2.  ระบบควบคุมตรวจสอบรัฐบาลทางการเมืองที่เหมาะสม , งานวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปการเมืองไทย เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย สภาผู้แทนราษฎร" ,พ.ศ.2538,79 หน้า (รางวัลวิจัยโครงการวิจัยดีเด่นด้านนโยบายสาธารณะของคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย) สารบัญ (PDF)
       
       3. สุรพล นิติไกรพจน์ (ร่วมกับ พนม เอี่ยมประยูร วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ และสมคิด เลิศไพฑูรย์), ศาลปกครอง,สำนักพิมพ์นิติธรรม ,พ.ศ.2538, 189 หน้า.
       
       4. สุรพล นิติไกรพจน์ (หัวหน้าคณะผู้วิจัย), โครงการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแผนการดำเนินงานในการโอนกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพให้กรุงเทพมหานคร , งานวิจัยเสนอต่อกระทรวงคมนาคม , พ.ศ.2540 , 620 หน้า (รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมสาขานิติศาสตร์ ประจำปี 2541 จากสภาวิจัยแห่งชาติ).
       สารบัญ (PDF)
       
       5.การปรับปรุงโครงสร้างทางกฎหมายในการจัดองค์กรภาคมหาชน : ความเป็นไปได้และแนวทางในการตรากฎหมายจัดตั้งองค์กรของรัฐที่มิใช่ ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ, งานวิจัยเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, พ.ศ.2541 , 250 หน้า.
       สารบัญ (PDF)
       
       6. องค์การมหาชน : แนวคิด รูปแบบ และวิธีบริหารงาน ,สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, 2542 ,53 หน้า.
       สารบัญ (PDF)
       
       7. สุรพล นิติไกรพจน์ (ที่ปรึกษาคณะผู้วิจัย), การออกแบบโครงสร้าง จัดระบบองค์กรและการบริหารงาน สสวท.ในรูปแบบองค์การมหาชน ,รายงานการวิจัยเสนอต่อสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2542 ,660 หน้า.
       สารบัญ (PDF)
       
       8. สุรพล นิติไกรพจน์ (หัวหน้าคณะผู้วิจัย), โครงการจัดตั้งสำนักงานเทคโนโลยี อวกาศและภูมิสารสนเทศในรูปแบบองค์การมหาชน ,รายงานวิจัยเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ,ธันวาคม 2542 , 560 หน้า (รางวัลชมเชย ผลงานวิจัยสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2543 จากสภาวิจัยแห่งชาติ)
       สารบัญ (PDF)
       
       9. สุรพล นิติไกรพจน์ (หัวหน้าคณะผู้วิจัย), รายงานการศึกษาวิเคราะห์เพื่อการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในกรอบภารกิจของสำนักงานปฏิรูปการศึกษา ,รายงานการวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษา, ตุลาคม 2543 (3 เล่ม) ,1625 หน้า.
       สารบัญ (PDF)
       
       10. สุรพล นิติไกรพจน์ (และคณาจารย์ภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ ), รวมกฎหมายปกครอง ,คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , พิมพ์ครั้งที่ 6 ,2546.
       
       11. สุรพล นิติไกรพจน์ และคณะ,"บทวิเคราะห์และข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ"
       
       12. สุรพล นิติไกรพจน์ และคณะ,"ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจของศาลรัฐธรรมนูญ" ,กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน,2546.
       
       13.สุรพล นิติไกรพจน์ และคณะ,"คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) กับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ" ,กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน,2547.
       
       14.สุรพล นิติไกรพจน์ (ผู้รวบรวม),"แถลงการณ์ของคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2544-2547)" ,กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน,2547.
       
       
Download โปรแกรม Adobe Acrobat 
 
ศ.ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ศ. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
รศ. ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
ศ.ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
   
 
 
 
ศ.ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์
ศ. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
รศ.ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
ศ.ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ศ. ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
ศ. ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
รศ.ดร. โภคิน พลกุล
รศ. ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544