หน้าแรก ผลงานของนักวิชาการ
ศ. ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
11 เมษายน 2550 11:33 น.
 
ตำแหน่ง
       
       - อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
       
       วุฒิการศึกษา
       
       - Master of Civil Law (Thesis Accepted With Distinction) (Tulane University) (พ.ศ.2517)
       
       - Master of Laws (University of Michigan) (พ.ศ.2518)
       
       ผลงาน
       
       บทความทางวิชาการ (บางส่วน)
       
       1. ศาลจราจร, สารนิติ 152-163 (พ.ศ.2519)
       
       2. "ภาษีผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ : อย่าอ้างมนุษยธรรม," หนังสือพิมพ์ประชาชาติรายวัน ปีที่ 2 ฉบับที่ 665 วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2519 หน้า 7 และ 11 (ต่อมาอธิบดีกรมสรรพากรขอลงพิมพ์ซ้ำใน 23 สรรพากรสาส์น ฉบับที่ 3 หน้า 1-10 (พ.ศ.2519))
       
       3. กฎหมายและการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ,(ตำราเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง) เรียบเรียงครั้งที่ 1 พ.ศ.2520 มี 409 หน้า เรียบเรียงครั้งที่ 2 พ.ศ.2522 มี 542 หน้า และเรียบเรียงครั้งที่ 3 พ.ศ.2525 มี 611 หน้า)
       
       4. การแบ่งเขตแดนของประเทศในส่วนที่เป็นภูเขาและแม่น้ำ, 3 วารสารกฎหมาย ฉบับที่ 1 หน้า 155-171 (พ.ศ.2520)
       
       5. ขอบเขตบังคับของกฎหมายแรงงานในแง่ที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ, 1 วารสารนิติศาสตร์ ฉบับที่ 2 หน้า 72-102 (พ.ศ.2520)
       
       6. การพิจารณาคดีปกครองในสวีเดน, 9 วารสารนิติศาสตร์ 225-248 (พ.ศ.2520)
       
       7. รัฐวิสาหกิจ, กฎหมายไทย เล่ม รัฐธรรมนูญ-แร่ (22 หน้า) (พ.ศ.2521)
       
       8. อิสระของข่าวสาร, 9 วารสารนิติศาสตร์ ฉบับที่ 3 137-142 (พ.ศ.2521)
       
       9. อิสระของข่าวสาร, (ต่อ) 9 วารสารนิติศาสตร์ ฉบับที่ 4 61-77 (พ.ศ.2521)
       
       10. ฝันเฟื่องเรื่องป้องกันการปฏิวัติ,1 วารสารนิติศาสตร์ ฉบับที่ 5 หน้า 49-52 (พ.ศ.2521)
       
       11. ส่วนราชการทำการค้าได้หรือไม่, รพี'21 หน้า 44-52 (พ.ศ.2521) (ต่อมาคณบดีคณะนิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอลงพิมพ์ซ้ำใน วารสารกฎหมาย ฉบับที่ 3 หน้า 37-56 (พ.ศ.2521)
       
       12. ผู้บริโภคขาดความเป็นธรรมในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค,อนุสรณ์นายประสิทธ์ ศรินทุ หน้า 15-28 (พ.ศ.2521)
       
       13. การริบทรัพย์สินประเภทที่ใช้ในการกระทำความผิด,อนุสรณ์นายประสิทธ์ ศรินทุ
       หน้า 62-76 (พ.ศ.2521)
       
       14. ศาลจราจร : การจัดตั้ง วิธีพิจารณาและการบังคับคดี,อนุสรณ์นายประสิทธ์ ศรินทุ
       หน้า 93-123 (พ.ศ.2521)
       
       15. กฎหมาย : การลดอัตราเพิ่มประชากรกับการทำแท้ง,รายงานสัมมนาทางวิชาการแห่ง
       ชาติ เรื่อง ประชากรของประเทศไทย ครั้งที่ 4 หน้า 759-801 (พ.ศ.2521)
       
       16  การซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์,10 วารสารนิติศาสตร์ ,54-66 (พ.ศ.2521)
       
       17. การควบคุมโฆษณาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค, 10 วารสารนิติศาสตร์ ,245-315 (พ.ศ.2521)
       
       18. "ปัญหาในการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม," รพี'22 , 74-79 (พ.ศ.2522)
       
       19. "การปฏิรูปที่ดิน : กฎหมายจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม," 11 วารสารนิติศาสตร์ , 88-136 (พ.ศ.2523)
       
       20. "การจัดตั้งศาลปกครองในประเทศไทย," 12 วารสารนิติศาสตร์ ,147-177 (พ.ศ.2524)
       
       21. "Abortion Law of Thailand and the Future," The Seventh Lawasia Conference 12 pp. (1981)
       
       22. "ความเป็นมาและงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา," ครบรอบ 48 ปี พ.ศ.2524 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ,47-70 (พ.ศ.2524)
       
       23. "งานการพิจารณาร้องทุกข์และผลงานปีงบประมาณ 2524," ครบรอบ 48 ปี พ.ศ.2524 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ,89-101 (พ.ศ.2524)
       
       24. "องค์กรตุลาการในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน," 1 วารสารกฎหมายปกครอง ,72-101 (พ.ศ.2525)
       
       25. "นิติกรรมที่ผู้แทนบริษัททำนอกขอบอำนาจ (ultra vires)," 12 วารสารนิติศาสตร์ ,116-143 (พ.ศ.2524)
       
       26. "การแบ่งแยกอำนาจกับการตีความรัฐธรรมนูญ,"1 วารสารกฎหมายปกครอง ,376-411 (พ.ศ.2524)
       
       27. "อำนาจรักษากฎหมายทั่วไปของนายอำเภอ," 1 วารสารกฎหมายปกครอง , 301-304 (พ.ศ.2525)
       
       28. "เกษียณอายุของราชาการ," 1 วารสารกฎหมายปกครอง ,653-657 (พ.ศ.2525)
       
       29. "ข้าราชการมีตำแหน่งในธุรกิจเอกชน," 1 วารสารกฎหมายปกครอง, 983-990 (พ.ศ.2525)
       
       30. "ระบบที่ดิน ที่ดินของรัฐ การได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินของเอกชน," กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน, หน่วยที่ 10, 195-256 (พ.ศ.2526) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
       
       31. "การเวนคืนตามกฎหมายเวนคืน," กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน, หน่วยที่ 11 ,25-27 (พ.ศ.2526) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
       
       32. "การจัดรูปที่ดิน การปฏิรูปที่ดิน," กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน , หน่วยที่ 9 , 509-601 (พ.ศ.2526) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
       
       33. "การควบคุมการใช้อำนาจนิติบัญญัติ," กฎหมายมหาชน , หน่วยที่ 9 ,509-601 (พ.ศ.2526) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
       
       34. "การจัดการเรียนการสอนกฎหมายมหาชนในประเทศแองโกล-อเมริกัน," การจัดการเรียนการสอนกฎหมายมหาชน, (57 หน้า) (สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกสารรหัส 63-89-154) (พ.ศ.2526)
       
       35. "คณะกรรมการ," 2 วารสารกฎหมายปกครอง, 51-67 (พ.ศ.2526) (แปลและเรียบเรียง)
       
       36. "การแบ่งแยกอำนาจ (Separation of Powers)," 2 วารสารกฎหมายปกครอง, 249-274 (พ.ศ.2526) (แปลและเรียบเรียง)
       
       37. "กฎหมายปกครองตามทัศนะของอังกฤษ," 2 วารสารกฎหมายปกครอง, 489-521 (พ.ศ.2526) และ 3 วารสารกฎหมายปกครอง, 1-15, 245-298,619-639 (พ.ศ.2527)
       
       38. "ปัญหาอายุความในคดีล้มละลายตามกฎหมายเก่าและกฎหมายปัจจุบัน," 8 วารสารกฎหมาย, ฉบับที่ 3, 87-99 (พ.ศ.2527)
       
       39. "อายุความคดีรับขนของทางทะเล," 4 วารสารพาณิชยนาวี, 56-63 (พ.ศ.2528)
       
       40. "สิทธิของบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย," 3 วารสารกฎหมายปกครอง ,329-352 (พ.ศ.2527)
       
       41. "กฎหมายและเภสัชกรรม," รายงานการประชุมประจำปีของสมาคมเภสัชกรแห่งประเทศไทย," 165-178 (พ.ศ.2527)
       
       42. "การฟ้องรัฐเป็นจำเลยในศาล," เอกสารฝึกอบรมทนายความแห่งชาติ , 83-108 (พ.ศ.2528)
       
       43. "การควบคุมการกระทำทางปกครอง," 7 รัฐสภาสาร, 19-43 (พ.ศ.2528)
       
       44. "ผังเมือง : วิกฤตการณ์การพัฒนาชาติ," วารสารผังเมือง, 7-12 (พ.ศ.2529)
       
       45. "นิติกรรมทางปกครองในกฎหมายอังกฤษ," 4 วารสารกฎหมายปกครอง , 469-482 (พ.ศ.2529)
       
       46. "ปัญหาที่ดินมือเปล่า," 10 วารสารกฎหมาย, 79-105 (พ.ศ.2529)
       
       47. "การใช้สิทธิโดยไม่ชอบ," 16 วารสารนิติศาสตร์ , 100-110 (พ.ศ.2529)
       
       48. นโยบายที่ดิน : ระบบการบริหารที่ดิน (91 หน้า) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, (พ.ศ.2529)
       
       49. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ," 5 วารสารกฎหมายปกครอง , 226-286 (พ.ศ.2529)
       
       50. สัญญาปกครองตามกฎหมายอังกฤษ," 6 วารสารกฎหมายปกครอง, 1-7 (พ.ศ.2530)
       
       51. นิติบุคคลในกฎหมายมหาชนอังกฤษ," 6 วารสารกฎหมายปกครอง ,318-343 (พ.ศ.2530)
       
       52. ผู้บุกรุกที่ดินของรัฐ : กฎหมายและการพัฒนา," รพี'31, 91-95 (พ.ศ.2531)
       
       53. การริบทรัพย์, 12 วารสารกฎหมาย, 84-103 (พ.ศ.2531)
       
       54. การร่างกฎหมาย," 7 วารสารกฎหมายปกครอง , 1-39 (พ.ศ.2531)
       
       55. "ะบบการเลือกตั้งและพรรคการเมืองในอังกฤษ," จุลสารสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย ,36-58 (พ.ศ.2531)
       
       56. ที่งอกริมตลิ่ง, วารสารนิติศาสตร์ , 124-151 (พ.ศ.2531)
       
       57. นโยบายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของประเทศไทย : สิทธิในที่ดิน (72 หน้า), สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ , (พ.ศ.2533)
       
       58. บทสันนิษฐานตามกฎหมายในคดีอาญา,14 วารสารอัยการ, 3-10 (พ.ศ.2534)
       
       59. สำคัญผิดในกฎหมาย : ปัญหาความสัมพันธ์ในกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง และกฎหมายปกครองไทย,"10 วารสารกฎหมายปกครอง , 349-365 (พ.ศ.2534)
       
       60. นิติกรรมทางตุลาการและการควบคุมนิติกรรมในฝ่ายปกครอง,"21 วารสารนิติศาสตร์, 592-632 (พ.ศ.2534)
       
       61. กฎหมายน้ำ,รพี'35, 110-125 (มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2535)
       
       62. คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ : บทวิเคราะห์, 80 ปี ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม, 27-58 (พ.ศ.2535)
       
       63. การพัฒนากฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครองของไทย, วารสารกฎหมายปกครอง,
       569-594 (พ.ศ.2535)
       
       64. รายงานการศึกษาเรื่องกฎหมายน้ำ (และคณะ ; สภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์)
       292 หน้า (พ.ศ.2536)
       
       65. คำวินิจฉัยของศาลฎีกาในคดียึดทรัพย์นักการเมือง,"23 วารสารนิติศาสตร์ , 256-266 (พ.ศ.2536)
       
       66. โทษอาญาทางเศรษฐกิจ, 23 วารสารนิติศาสตร์, 563-613 (พ.ศ.2536)
       
       67. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง,15 วารสารกฎหมาย , 1-9 (2537)
       
       68. Thai Water Laws,Proceeding of The Third Princess Chulabhorn Science Congress on Water and Development : Water is Life, Vol.2, pp.282-299 (1995)
       
       69. "สิทธิในการไม่สมาคม (Right of Non-Association)," 15 วารสารกฎหมายปกครอง, (2539)
       
       70. กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง, 15 วารสารกฎหมายปกครอง, ตอน 2 หน้า 1-92 (พ.ศ.2539)
       
       71. ศาลปกครอง, รัฐสภาสาร, ปีที่ 45 ฉบับที่ 8 พ.ศ.2540 หน้า 37-60
       
       72. สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่,วารสารทนายความ ,ปีที่ 5 ฉบับที่ 28 พ.ศ.2540 หน้า 23-50
       
       หนังสือ (บางส่วน)
       
       หมายเหตุ : การเปิดดูสารบัญนั้น ท่านจะต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ในเครื่องของท่านด้วย หากยังไม่มี สามารถ Download ได้จากส่วนท้ายของหน้านี้
       
       1. กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, (503 หน้า , พ.ศ.2540)สารบัญ
       
       2. คู่มือสิทธิประชาชนในการปฏิบัติราชการทางปกครอง (พ.ศ.2540) 16 หน้า พิมพ์ 500,000เล่ม จัดพิมพ์โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสารบัญ
       
       3. คู่มือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (พ.ศ.2541) 29 หน้า จัดพิมพ์โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสารบัญ
       
       4. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (พ.ศ.2543) 176 หน้า จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วิญญูชน
       
       5. ธนกิจการเมืองกับการปฏิรูปการเมือง (พ.ศ.2543) 199 หน้า จัดพิมพ์โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสถาบันพระปกเกล้าสารบัญ


 
 
ศ.ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ศ. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
รศ. ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
ศ.ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
   
 
 
 
ศ.ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์
ศ. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
รศ.ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
ศ.ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ศ. ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน์
รศ.ดร. โภคิน พลกุล
รศ. ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544