กฎหมายปกครองต่างประเทศ / ประเทศฝรั่งเศส / สัญญาทางปกครองและนิติกรรมทางปกครอง / บทความ
- “Le déclenchement de la procédure d’empêchement est un acte de gouvernement”   L’Actualité Juridique Droit Administratif (AJDA),  Nº31 (19 septembre 2005) : P 1711
Jean Massot.     การบรรยายพิเศษ เรื่อง ประนีประนอมยอมความและอนุญาโตตุลาการในเรื่องทางปกครอง (มีได้หรือไม่เพียงใด) กับการดำเนินการโต้แย้งคัดค้านภายในฝ่ายปกครองก่อนการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง. วารสารวิชาการศาลปกครอง และ รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 3 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ และกฎหมายอื่น ๆ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2545) หน้า 14-24 และ กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 337 - 348.
Jean-Claude Venezia.   สัญญาทางปกครอง. วารสารวิชาการศาลปกครอง และ รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 1 กฎหมายปกครอง ภาคสารบัญญัติ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2546) หน้า 38-47 และกรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 102 -112.
Jean-Claude Venezia.   Le contrat administrative. วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2546) หน้า 48-53.
Phillippe MATIN. คดีฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมทางปกครองและคดีที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 2 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 207 -222.
Richer,Laurent “Le  code du silence - A propos du code des marché publics de 2004”    REVUE DE DROIT PUBLIC DE LA SCIENCE POLITIQUE EN FRANCE EI à L’ÉTRANGER, Nº 6 (Novembre-Décembre 2004) : P 1569-1582    
ชวาลา จันทรจนา.   ระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดทางปกครองและสัญญาทางปกครองตามกฎหมายฝรั่งเศส. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 3 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ และกฎหมายอื่น ๆ. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 149 -158.
ชาญชัย แสวงศักดิ์. ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับนิติกรรมทางปกครองและสัญญาทางปกครองตามแนวความคิดของฝรั่งเศส. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 9 ตอน 1 (เมษายน 2533).
นันทวัฒน์ บรมานันท์. หลักกฎหมายมหาชนว่าด้วยสัญญาทางปกครอง www.pub-law.net, วันที่7 มกราคม 2545.
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. สัญญาทางปกครองฝรั่งเศส. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 5 (2529).
บุบผา อัครพิมาน. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในคดีปกครองของประเทศฝรั่งเศส. วารสารวิชาการศาลปกครอง และ รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 3 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ และกฎหมายอื่น ๆ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2545) หน้า 1-13 และกรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 349 -363.
บุบผา อัครพิมาน.   ผลของสัญญาทางปกครองในระบบกฎหมายฝรั่งเศส. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 1 กฎหมายปกครอง ภาคสารบัญญัติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 160 -195.
บุบผา อัครพิมาน.   บทวิเคราะห์แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองในคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 1 กฎหมายปกครอง ภาคสารบัญญัติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 276 -301.
บุบผา อัครพิมาน.   เขตอำนาจศาล : สัญญาทางปกครอง. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 2 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 159 -170.
บุบผา อัครพิมาน.   ผลของคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามระบบกฎหมายฝรั่งเศส. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 3 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ และกฎหมายอื่น ๆ. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 363 -376.
ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์.   การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของกฎโดยศาลปกครองฝรั่งเศส. วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2548) หน้า 18-36.
ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์. สิทธิในการฟ้องเพิกถอนการกระทำที่เกินอำนาจเป็นหลักกฎหมายทั่วไป. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 1 กฎหมายปกครอง ภาคสารบัญญัติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 26 - 27.
ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์.   การให้เหตุผลประกอบคำสั่งทางปกครอง. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 1 กฎหมายปกครอง ภาคสารบัญญัติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 94 - 96.
ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์.   เหตุเพิกถอนคำสั่งทางปกครองอันเนื่องมาจากกระทำที่บิดเบือนวัตถุของกฎหมาย. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 1 กฎหมายปกครอง ภาคสารบัญญัติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 97 - 98.
ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์. การทำคำสั่งทางปกครองของข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งมาโดยมิชอบ. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 1 กฎหมายปกครอง ภาคสารบัญญัติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 99 - 101.
ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์.   การกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นเหตุเพิกถอนสัญญาทางปกครอง. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 1 กฎหมายปกครอง ภาคสารบัญญัติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 196 -197.
ปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์. ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับการฟ้องโต้แย้งสัญญาทางปกครองตามแนวคำพิพากษาของศาลปกครองฝรั่งเศส. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 2 กฎหมายปกครอง ภาควิธีสบัญญัติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 223 -234.
พูนศักดิ์ ไวสำรวจ. นิติกรรมฝ่ายเดียวทางปกครองในกฎหมายฝรั่งเศส. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 4 ตอน 2 (สิงหาคม 2528).
พูนศักดิ์ ไวสำรวจ. เหตุเพิกถอน "จากภายใน" นิติกรรมทางปกครองในกฎหมายฝรั่งเศส. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 7 ตอน3 (ธันวาคม 2531).
มนตรี รูปสุวรรณ. หลักการว่าด้วยนิติกรรมทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 6 ตอน 3 (ธันวาคม 2530).
ยงยุทธ อนุกูล. หลักพื้นฐานบางประการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคำพิพากษาศาลต่างประเทศ. รวมบทความทางวิชาการ เล่ม 1 กฎหมายปกครอง ภาคสารบัญญัติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2548, หน้า 113 -159.
ฤทัย หงส์สิริ. การนำแนวความคิดและหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองมาใช้บังคับแก่สัญญาสัมปทานบริการสาธารณะในประเทศไทย. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 18 ตอน 1 (เมษายน 2541).
ฤทัย หงส์สิริ. สัญญาทางปกครอง สัญญาพัสดุ และสัญญาสัมปทานบริการสาธารณะในกฎหมายฝรั่งเศส. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 18 ตอน 1 (เมษายน 2541).
วิชิต จรัสสุขสวัสดิ์. การฟ้องคดีการสอบวัดผลระดับอุดมศึกษาต่อศาลปกครองฝรั่งเศส. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับ 4 ธันวาคม ,2545.
ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์. คำสั่งโยกย้ายข้าราชการในระบบกฎหมายฝรั่งเศส. วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 20 ตอน 3 ,2545.