หน้าแรก ผลงานของนักวิชาการ
ศ.ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์
11 เมษายน 2550 11:32 น.
 


       ผลงานของนักวิชาการในสาขากฎหมายมหาชน/.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
       

       ตำแหน่ง
              ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       
       คุณวุฒิ
              ปริญญาเอกด้านกฎหมายปกครอง มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส
       
       ผลงานบทความทางวิชาการ (บางส่วน)
       
 1. การเลือกตั้งประธานาธิบดีในประเทศฝรั่งเศส, บทบัณฑิตย์, เล่มที่ 44 ประจำปีพุทธศักราช 2531 ตอน 1: หน้า 79 - 87.

 2.        
         
 3. คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศส, วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์, ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2531): หน้า 59 - 68.

 4.        
         
 5. ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครองของฝรั่งเศส, วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช, ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม 2534): หน้า 125 - 139.

 6.        
         
 7. ระบบการออกเสียงแสดงประชามติ (referendum), วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช, ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2535): หน้า 55 - 79.

 8.        
         
 9. วิธีการเพื่อการปฏิรูปทางการเมือง: คณะกรรมการพิเศษเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติ, ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 5 (กรกฎาคม 2537): หน้า 14.

 10.        
         
 11. (ร่างแก้ไข) พระราชบัญญัติควบคุมวิชาชีพสถาปัตยกรรม, อาษา วารสารสถาปัตยกรรม, (กันยายน 2537): หน้า 42 - 45.

 12.        
         
 13. ระบบการพิจารณาคดีความผิดทางอาญาของนักการเมืองระดับสูงในประเทศฝรั่งเศส, รวมบทความเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประยูร กาญจนดุล, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวบรวม, สำนักพิมพ์นิติธรรม, พ.ศ.2540: หน้า 105 - 133.

 14.        
         
 15. องค์กรพัฒนาเอกชนกับบทบาทใหม่ในรัฐธรรมนูญ, วารสารปฏิรูปการเมือง - กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (เมษายน 2541): หน้า 5 - 7.

 16.        
         
 17. การรับสนองพระบรมราชโองการ, วารสารปฏิรูปการเมือง - กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (มิถุนายน 2541): หน้า 3 - 4.

 18.        
         
 19. คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศส (ตอน 1), วารสารปฏิรูปการเมือง - กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (กรกฎาคม 2541): หน้า 10 - 12.

 20.        
         
 21. คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศส (ตอน 2), วารสารปฏิรูปการเมือง - กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (สิงหาคม 2541): หน้า 5 - 7.

 22.        
         
 23. การสนับสนุนพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งในเยอรมัน, วารสารปฏิรูปการเมือง - กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (กันยายน 2541): หน้า 3 - 5.

 24.        
         
 25. รัฐธรรมนูญกับการออกเสียงแสดงประชามติ, วารสารปฏิรูปการเมือง - กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (พฤศจิกายน 2541): หน้า 3 - 7.

 26.        
         
 27. การจัดทำกฎหมายในประเทศฝรั่งเศส (ตอน 1), วารสารปฏิรูปการเมือง - กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (ธันวาคม 2541): หน้า 3 - 5.

 28.        
         
 29. การจัดทำกฎหมายในประเทศฝรั่งเศส (ตอน 2), วารสารปฏิรูปการเมือง - กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (มกราคม 2542): หน้า 3 - 5.

 30.        
         
 31. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญของไทย, วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์, ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2542): หน้า 1 - 32.

 32.        
         
 33. รัฐธรรมนูญกับการออกเสียงแสดงประชามติ, วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์, ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2542): หน้า 159 - 178.

 34.        
         
 35. ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย, วารสารปฏิรูปการเมือง - กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (กุมภาพันธ์ 2542): หน้า 3 - 4.

 36.        
         
 37. สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.2542,วารสารปฏิรูปการเมือง - กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (พฤษภาคม 2542): หน้า 3 - 8.

 38.        
         
 39. วิธีการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน, วารสารปฏิรูปการเมือง - กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (มิถุนายน 2542): หน้า 6 - 8.

 40.        
         
 41. วิธีการถอดถอนจากตำแหน่ง, วารสารปฏิรูปการเมือง - กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (กรกฎาคม 2542): หน้า 5 - 8.

 42.        
         
 43. การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (ตอน 1), วารสารปฏิรูปการเมือง - กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (กันยายน 2542): หน้า 4 - 6.

 44.        
         
 45. การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (ตอน 2), วารสารปฏิรูปการเมือง - กระจายอำนาจ, สถาบันนโยบายศึกษา, (ตุลาคม 2542): หน้า 3 - 5.

 46.        
         
 47. การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญในประเทศฝรั่งเศส, เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ วันที่ 26 มกราคม 2543.

 48.        
         
 49. ศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ, วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, ปีที่ 2 เล่มที่ 6 (กันยายน - ธันวาคม 2543): หน้า 10 - 18.

 50.        
         
 51. กระบวนการนิติบัญญัติของประเทศฝรั่งเศส, วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์, ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน 2543): หน้า 195 - 214.

 52.        
         
 53. ประเทศไทยควรมีกติกาการทำโพลหรือยัง, www.pub-law.net, 1 มีนาคม 2544.

 54.        
         
 55. หากศาลรัฐธรรมนูญทำผิดใครเป็นผู้ตรวจสอบ, www.pub-law.net, 1 มีนาคม 2544.

 56.        
         
 57. องค์กรตามรัฐธรรมนูญกับการทบทวนรัฐธรรมนูญ, www.pub-law.net, 1 มีนาคม 2544.

 58.        
         
 59. องค์กรอิสระคนมีปัญหาถอดได้ คำวินิจฉัยผิดพลาดจะทำเช่นไร, www.pub-law.net, 2 เมษายน 2544.

 60.        
         
 61. วุฒิสภากับอนาคตของประเทศไทย, www.pub-law.net, 2 เมษายน 2544.

 62.        
         
 63. กระบวนการทางตุลาการในการควบคุมการกระทำของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส, www.pub-law.net, 30 เมษายน 2544.

 64.        
         
 65. ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย, www.pub-law.net, 9 กรกฎาคม 2544.

 66.        
         
 67. ศาลรัฐธรรมนูญในประเทศฝรั่งเศส, www.pub-law.net, 20 สิงหาคม 2544.

 68.        
         
 69. ข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญ, หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน, ฉบับวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2544.

 70.        
         
 71. การแปรรูป ปตท. ,www.pub-law.net, 26 พฤศจิกายน 2544.

 72.        
         
 73. ประชาชนกับการใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น, www.pub-law.net, 10 ธันวาคม 2544.

 74.        
         
 75. ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทำของบุคคลตามมาตรา 198 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540), รวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 2: ศาลรัฐธรรมนูญไทยในสถานการณ์ปฏิรูปการเมือง. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2546, หน้า 417 - 438.

 76.        
         
 77. หลักกฎหมายมหาชนว่าด้วยสัญญาทางปกครอง , www.pub-law.net, ตอนที่ 1 เผยแพร่วันที่ 7 มกราคม 2545 ตอนที่ 2 เผยแพร่วันที่ 21 มกราคม 2545 ตอนที่ 3 เผยแพร่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2545 ตอนที่ 4 เผยแพร่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2545 ตอนที่ 5 เผยแพร่วันที่ 18 มีนาคม 2545 ตอนที่ 6 เผยแพร่วันที่ 1 เมษายน 2545 ตอนที่ 7 เผยแพร่วันที่ 20 พฤษภาคม 2545 ตอนที่ 8 เผยแพร่วันที่ 3 มิถุนายน 2545 และวันที่ 17 มิถุนายน 2545.

 78.        
         
 79. องค์กรชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล, www.pub-law.net, 1 มีนาคม 2545.

 80.        
         
 81. ถึงเวลาแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วหรือยัง?, www.pub-law.net, 1 กรกฎาคม 2545.

 82.        
         
 83. การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน (พ.ศ.2540), www.pub-law.net, 1 กรกฎาคม 2545.

 84.        
         
 85. สัญญาทางปกครองไทย, www.pub-law.net, ตอนที่ 1 เผยแพร่วันที่ 15 กรกฎาคม 2545. ตอนที่ 2 เผยแพร่วันที่ 29 กรกฎาคม 2545. ตอนที่ 3 เผยแพร่วันที่ 12 สิงหาคม 2545. ตอนที่ 4 เผยแพร่วันที่ 26 สิงหาคม 2545. ตอนที่ 5 เผยแพร่วันที่ 9 กันยายน 2545. และตอนที่ 6 เผยแพร่วันที่ 23 กันยายน 2545.

 86.        
         
 87. ความเห็นศาลปกครองสูงสุดกรณี “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ”, www.pub-law.net, 9 กันยายน 2545.

 88.        
         
 89. การออกเสียงประชามติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540), บทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 3: ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประชาธิปไตยในระบบนิติรัฐ. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2547, หน้า 115 - 169.

 90.        
         
 91. กระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย, www.pub-law.net, วันที่ 2 ธันวาคม 2545 และ 16 ธันวาคม 2545.

 92.        
         
 93. การตรวจสอบการใช้อำนาจของประธานาธิบดีของฝรั่งเศส,อาจาริยบูชา รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์, สมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย, 2545.

 94.        
         
 95. วิธีพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายโดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส, www.pub-law.net, ตอนที่ 1 เผยแพร่วันที่ 6 มกราคม 2546 และตอนที่ 2 เผยแพร่วันที่ 20 มกราคม 2546.

 96.        
         
 97. ข้อเสนอสำหรับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเทศไทย, www.pub-law.net, ตอนที่ 1 เผยแพร่วันที่ 21 เมษายน 2546 ตอนที่ 2 เผยแพร่วันที่ 5 พฤษภาคม 2546.

 98.        
         
 99. ความรับผิดทางอาญาของประธานาธิบดีฝรั่งเศส, www.pub-law.net, 30 มิถุนายน 2546.

 100.        
         
 101. ความรู้เบื้องต้นกฎหมายปกครองฝรั่งเศส,www.pub-law.net, ตอนที่ 1 เผยแพร่วันที่ 11 สิงหาคม 2546 ตอนที่ 2 เผยแพร่วันที่ 25 สิงหาคม 2546 ตอนที่ 3 เผยแพร่วันที่ 8 กันยายน 2546 ตอนที่ 4 เผยแพร่วันที่ 22 กันยายน 2546 ตอนที่ 5 เผยแพร่วันที่ 6 ตุลาคม 2546 ตอนที่ 6 เผยแพร่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2546 ตอนที่ 7 เผยแพร่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 ตอนที่ 8 เผยแพร่วันที่ 1 ธันวาคม 2546 และตอนที่ 9 เผยแพร่วันที่ 15 ธันวาคม 2546

 102.        
         
 103. การให้สิทธิประชาชนฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ กรณีละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ, www.pub-law.net, ครั้งที่หนึ่ง 20 ตุลาคม 2546. ครั้งที่สอง ตอนที่ 1 เผยแพร่วันที่ 4 ตุลาคม 2547. ตอนที่ 2 เผยแพร่วันที่ 31 ตุลาคม 2547. ตอนที่ 3 เผยแพร่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547. ตอนที่ 4 เผยแพร่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2547. ตอนที่ 5 เผยแพร่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2547.

 104.        
         
 105. คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสอยู่ภายใต้การควบคุมของศาลปกครองหรือไม่, www.pub-law.net, 14 มิถุนายน 2547.วารสารสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย ฉบับปี พ.ศ.2548, หน้า 27 - 49.

 106.        
         
 107. รายงานสรุปผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ”, www.pub-law.net, 9 สิงหาคม 2547.

 108.        
         
 109. การออกเสียงประชามติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540).

 110.        
         
 111. ถึงท่านผู้นำ, www.pub-law.net, 7 กุมภาพันธ์ 2548.

 112.        
         
 113. กระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นประชาชน, www.pub-law.net, ตอนที่ 1 เผยแพร่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2548, ตอนที่ 2 เผยแพร่วันที่ 25 ธันวาคม 2548 และตอนที่ 3 เผยแพร่วันที่ 23 มกราคม 2549.

 114.        
         
 115. รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเวเนซุเอลา,www.pub-law.net, 15 กันยายน 2549 และในหนังสือที่ระลึก รพี’ 49 สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หน้า 44 - 53.

 116.        
         
 117. คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสอยู่ภายใต้การควบคุมของศาลปกครองหรือไม่,จุลนิติ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2548) หน้า 23 - 34.

 118.        
         
 119. กระบวนการที่นำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งล่าสุดของประเทศฝรั่งเศส, รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 9. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2553, หน้า 418 - 423.

 120.        
         
 121. ความเป็นมาของการจัดตั้งผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชนในประเทศฝรั่งเศส, รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net เล่ม 9. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2553, หน้า 486 - 505.

 122.        
         

              หนังสือหมายเหตุ : การเปิดดูสารบัญนั้น ท่านจะต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat อยู่ในเครื่องของท่านด้วย หากยังไม่มีสามารถ Download ได้จากส่วนท้ายของหน้านี้      
       

         
         
 1. ระบบการออกเสียงแสดงประชามติ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), พ.ศ. 2538.

 2.        
         
 3. ถกรัฐธรรมนูญ 2540, สถาบันนโยบายการศึกษา, พ.ศ. 2540.

 4.        
         
 5. บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส, สำนักพิมพ์นิติธรรม, พ.ศ. 2541.

 6.        
         
 7. แนวทางในการส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรพัฒนาเอกชน: ศึกษาเฉพาะกรณี กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา, มูลนิธิอาเซีย, พ.ศ. 2541.

 8.        
         
 9. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส: ข้อคิดเพื่อการปรับปรุงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไทย, สถาบันนโยบายการศึกษา, พ.ศ. 2541.

 10.        
         
 11. บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญกับกับการปฏิรูปการเมือง, สถาบันนโยบายการศึกษา, พ.ศ. 2541.

 12.        
         
 13. คำแปลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส, จัดพิมพ์โดย สภาวิจัยแห่งชาติ, พ.ศ. 2541. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2549.

 14.        
         
 15. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2542, สำนักพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ. 2542.

 16.        
         
 17. องค์กรชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล, สถาบันนโยบายการศึกษา, พ.ศ. 2542.

 18.        
         
 19. หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ, สำนักพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ. 2543. (พิมพ์ครั้งที่สอง พ.ศ. 2544)

 20.        
         
 21. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย, สถาบันนโยบายศึกษา, พิมพ์ครั้งแรก 2543, พิมพ์ครั้งที่สอง สิงหาคม 2543, พิมพ์ครั้งที่สาม มกราคม 2544. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548.

 22.        
         
 23. คำอธิบายพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542, สำนักพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ. 2543.

 24.        
         
 25. การปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(พ.ศ.2540), สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2543 . พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549.

 26.        
         
 27. การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แต่งร่วมกับ ดร.แก้วคำ ไกรสรพงษ์), สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2544.

 28.        
         
 29. กฎหมายเศรษฐกิจในยุควิกฤติเศรษฐกิจ, ในแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ - การเมืองไทย, สถาบันนโยบายศึกษา, พ.ศ. 2543.

 30.        
         
 31. การปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส, สถาบันนโยบายศึกษา, พ.ศ. 2544.   

 32.        
         
 33. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ , โครงการเฉลิมพระเกียรติสารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, สถาบันพระปกเกล้า, กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุสภา, 2544.

 34.        
         
 35. การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง, โครงการเฉลิมพระเกียรติสารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, สถาบันพระปกเกล้า, กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุสภา, 2544.

 36.        
         
 37. การออกเสียงประชามติ, โครงการเฉลิมพระเกียรติสารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, สถาบันพระปกเกล้า, กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุสภา, 2544.

 38.        
         
 39. การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน, สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540), สถาบันพระปกเกล้า, พ.ศ. 2544.

 40.        
         
 41. สัญญาทางปกครอง, สำนักพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ. 2546.  พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550.

 42.        
         
 43. หลักการพื้นฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส, สำนักพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ. 2547.

 44.        
         
 45. หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ, สำนักพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ. 2546.

 46.        
         
 47. คำอธิบายศัพท์กฎหมายมหาชนฝรั่งเศส - ไทย, สำนักพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ. 2548.   

 48.        
         
 49. รายงานการวิจัย เรื่องการออกเสียงประชามติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2545.

 50.        
         
 51. รายงานการวิจัย เรื่องการให้สิทธิประชาชนฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ กรณีละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2546. 

 52.        
         
 53. รายงานวิจัยเรื่อง การติดตามและประเมินผลการทำงานของศาลปกครอง, นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2547. 

 54.        
         
 55. รายงานการวิจัย เรื่องศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ, กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548.

 56.        
         
 57. รายงานวิจัยเรื่อง การติดตามและประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระ: ศาลปกครองคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา, นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2548.

 58.        
         
 59. รายงานการวิจัย เรื่องกระบวนการกลั่นกรองคดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 264, กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548.

 60.        
         
 61. รายงานการวิจัย เรื่องปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทำของบุคคลตามมาตรา 198 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540, กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2549.

 62.        
         
 63. รายงานการวิจัย เรื่องการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชกำหนดและความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนด ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 219, กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2549.

 64.        
         
 65. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2550.

 66.        
         
 67. หลักพื้นฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2551.

 68.        
         
 69. “รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเวเนซุเอลา” รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net. เล่ม 6. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550, หน้า 164 - 174.

 70.        
         
 71. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย, กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2548.

 72.        
         
 73. คำแปลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958, กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2548

 74.        
         
 75. รายงานการวิจัยเรื่องศาลรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ, กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548.

 76.        
         
 77. สัญญาทางปกครอง, กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2550.

 78.        
         
 79. รายงานการวิจัยเรื่องกระบวนการขั้นตอนการออกเสียงประชามติ,. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2551.

 80.        
         
 81. หลักพื้นฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส, กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2551.

 82.        
         
 83. หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ, กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2552.

 84.        
          
 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ศ. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
รศ. ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
ศ.ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
   
 
 
 
รศ.ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
ศ.ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
ศ. ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ศ. ดร.อมร จันทรสมบูรณ์
ศ. ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์
ศ.ดร. สุรพล นิติไกรพจน์
รศ.ดร. โภคิน พลกุล
รศ. ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544