หน้าแรก บทความสาระ
833 เรื่อง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 167 หน้า
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 
   
 
 
La violence internationale : un changement de paradigme
04 มีนาคม 2565
L’expression ? violence internationale ? peut recouvrir bien des significations. En limitant notre ?tude ? la violence entre les nations, entre entit?s politiques, peut-?tre faut-il d’abord s’interroger sur l’Etat et la violence qu’il met en ?uvre – c’est, pour certains auteurs, l’une de ses caract?ristiques - puis voir les implications de cela au plan international.
PAYS DE BREST : COOPERER VOLONTAIREMENT AU SERVICE DU TERRITOIRE
04 มีนาคม 2565
 
 
Le Pays de Brest r?unit sept intercommunalit?s et couvre un territoire de 420 000 habitants et 103 communes. Les intercommunalit?s r?unissent des communes et poss?dent un statut diff?rent en fonction de leur nombre d’habitants.
การลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในประเทศไทย: มิติด้านกฎหมายและเทคโนโลยี
18 มกราคม 2565
ประเทศไทยมีนโยบายจัดสวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแก่ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแบบถ้วนหน้าในสมัยรัฐบาลที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าจะ “สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการสงเคราะห์”
Tensions dans le cyber espace humanitaire au sujet des logos et des embl?mes
15 กันยายน 2564
 
 
บทความภาษาฝรั่งเศสที่น่าสนใจ โดย อาจารย์ Jacques SERBA สามารถอ่านและดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ด้านล่าง https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2021/09/Note-g?opo-de-laide-4-JSerba.pdf
คุณูปการของศาสตราจารย์พิเศษ ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ ต่อการพัฒนากฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง : งานที่ได้ดำเนินการไว้ให้แล้วและงานที่ยังรอการสานต่อ
29 กรกฎาคม 2563
 
 
ผู้เขียนจึงขอเริ่มต้นด้วยการนำเสนอความเป็นมาของการพัฒนากฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในประเทศไทยในมุมมองทางวิชาการเสียก่อน (ข้อ ๑) จากนั้น จึงจะกล่าวถึงการพัฒนากฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครองที่ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ ที่ได้ทำไว้ (ข้อ ๒) และจะกล่าวถึง “งานที่ยังรอการสานต่อ” จากคนรุ่นหลัง (ข้อ ๓)
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544