หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
230 เรื่อง หน้าที่ 16 จากทั้งหมด 46 หน้า
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
 
   
 
 
แถลงการณ์ของคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2544-2547)
23 สิงหาคม 2547
 
 
ผู้แต่ง :   ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ (ผู้รวบรวม)
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471 ถึง 3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2547
จำนวนหน้า :   83 หน้า
ราคา :   80 บาท
ปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ 2 พรรคทางเลือกที่สามเพื่อการปฏิรูปการเมืองครั้งใหม่ตามแนวความคิดของ ศาสตราจารย์ ดร. อมร จันทรสมบูรณ์
26 กรกฎาคม 2547
 
 
ผู้แต่ง :   ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ (บรรณาธิการ)
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 02-996-9471 ถึง 3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2547
จำนวนหน้า :   151 หน้า
ราคา :   100 บาท
วารสารวิชาการศาลปกครอง ฉบับพิเศษ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2546 ครบรอบ 150 ปี วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
14 มิถุนายน 2547
 
 
ผู้แต่ง :  
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักงานศาลปกครอง โทรศัพท์ 0-2670-1200 ถึง 63
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2547
จำนวนหน้า :   201 หน้า
ราคา :   ติดต่อสำนักงานศาลปกครอง
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
14 มิถุนายน 2547
 
 
ผู้แต่ง :   ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471 ถึง 3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2547 (พิมพ์ครั้งที่ 4)
จำนวนหน้า :   346 หน้า
ราคา :   320 บาท
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ
14 มิถุนายน 2547
 
 
ผู้แต่ง :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471 ถึง 3
ปีที่พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471 ถึง 3
จำนวนหน้า :   352 หน้า
ราคา :   330 บาท
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544