หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
230 เรื่อง หน้าที่ 15 จากทั้งหมด 46 หน้า
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
 
   
 
 
คำอธิบายศัพท์กฎหมายมหาชน ฝรั่งเศส-ไทย
24 มกราคม 2548
 
 
ผู้แต่ง :   ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 02-9969471-3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2548
จำนวนหน้า :   228 หน้า
ราคา :   160 บาท
คดีปกครองที่สำคัญเกี่ยวกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
13 ธันวาคม 2547
 
 
ผู้แต่ง :   นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล และคณะ เจ้าของ สถาบันพระปกเกล้า ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2547 จำนวนหน้า 77 หน้า ราคา ติดต่อสถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 0-2527-7830 ถึง 9
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สถาบันพระปกเกล้า 0-2527-7830
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2547
จำนวนหน้า :   77 หน้า
ราคา :   ติดต่อสถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 0-2527-7830 ถึง 9
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
29 พฤศจิกายน 2547
 
 
ผู้แต่ง :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดมศักดิ์ สิทธิพงษ์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471 ถึง 3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2547
จำนวนหน้า :   476 หน้า
ราคา :   450 บาท
คำอธิบายกฎหมายปกครอง
29 พฤศจิกายน 2547
 
 
ผู้แต่ง :   ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471 ถึง 3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2547 (พิมพ์ครั้งที่ 9)
จำนวนหน้า :   336 หน้า
ราคา :   300 บาท
รวมบทวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคำสั่งศาลปกครอง
29 พฤศจิกายน 2547
 
 
ผู้แต่ง :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471 ถึง 3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2547
จำนวนหน้า :   214 หน้า
ราคา :   200 บาท
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544