หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
230 เรื่อง หน้าที่ 20 จากทั้งหมด 46 หน้า
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
 
   
 
 
หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระทำทางปกครอง
12 มกราคม 2547
 
 
ผู้แต่ง :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471 ถึง 3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2546 (พิมพ์ครั้งที่สอง)
จำนวนหน้า :   276 หน้า
ราคา :   200 บาท
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 33 เล่มที่ 3
12 มกราคม 2547
 
 
ผู้แต่ง :   อาจารย์ ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ (บรรณาธิการ)
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2613-2167
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2546
จำนวนหน้า :   193 หน้า
ราคา :   125 บาท
วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2546
12 มกราคม 2547
 
 
ผู้แต่ง :   รองศาสตราจารย์ ดร. วีระ โลจายะ (บรรณาธิการ)
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทรศัพท์ 0-2954-7300 ต่อ 308 ,309
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2546
จำนวนหน้า :   130 หน้า
ราคา :   90 บาท
บันทึกย่อข้อหารือภาษีอากรของกรมสรรพากร ปี พ.ศ.2535-2546
29 ธันวาคม 2546
 
 
ผู้แต่ง :   เดชอุดม ไกรฤทธิ์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471 ถึง 3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2546
จำนวนหน้า :   699 หน้า
ราคา :   650 บาท
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 33 เล่มที่ 2
29 ธันวาคม 2546
 
 
ผู้แต่ง :   อาจารย์ ดร. มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ (บรรณาธิการ)
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2613-2617
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2546
จำนวนหน้า :   227 หน้า
ราคา :   125 บาท
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544