หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
230 เรื่อง หน้าที่ 18 จากทั้งหมด 46 หน้า
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
 
   
 
 
หลักกฎหมายว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ
03 พฤษภาคม 2547
 
 
ผู้แต่ง :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471 ถึง 3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2547
จำนวนหน้า :   255 หน้า
ราคา :   180 บาท
คดีปกครองใกล้ตัว 3
03 พฤษภาคม 2547
 
 
ผู้แต่ง :   พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471 ถึง 3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2547
จำนวนหน้า :   128 หน้า
ราคา :   95 บาท
การกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
03 พฤษภาคม 2547
 
 
ผู้แต่ง :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 0-2527-7830 ถึง 39
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2546 (พิมพ์ครั้งที่ 5)
จำนวนหน้า :   74 หน้า
ราคา :   ติดต่อสถาบันพระปกเกล้า
การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง
03 พฤษภาคม 2547
 
 
ผู้แต่ง :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท พวงงาม และอาจารย์อลงกรณ์ อรรคแสง
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471 ถึง 3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2547
จำนวนหน้า :   111 หน้า
ราคา :   80 บาท
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 33 เล่มที่ 4
08 มีนาคม 2547
 
 
ผู้แต่ง :   อาจารย์ ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ (บรรณาธิการ)
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2613-2617
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2547
จำนวนหน้า :   237 หน้า
ราคา :   125 บาท
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544