หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
230 เรื่อง หน้าที่ 13 จากทั้งหมด 46 หน้า
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
 
   
 
 
วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2547)
01 พฤษภาคม 2548
 
 
ผู้แต่ง :  
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2547
จำนวนหน้า :   184 หน้า
ราคา :   ติดต่อสำนักงานศาลปกครอง โทรศัพท์ 0-2670-1200 ถึง 63 ต่อ 4695
วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2548)
01 พฤษภาคม 2548
 
 
ผู้แต่ง :  
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2548
จำนวนหน้า :   186 หน้า
ราคา :   ติดต่อสำนักงานศาลปกครอง โทรศัพท์ 0-670-1200 ถึง 63 ต่อ 4395
ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมบทความทางวิชาการ ชุดที่ 4 ในโอกาสสถาปนาศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 7 ปี
01 พฤษภาคม 2548
 
 
ผู้แต่ง :  
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2548
จำนวนหน้า :   463 หน้า
ราคา :   ติดต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โทรศัพท์ 0-2623-9600
รายงานการวิจัย เรื่อง กระบวนการกลั่นกรองคดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 264
01 พฤษภาคม 2548
 
 
ผู้แต่ง :   ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2548
จำนวนหน้า :   318 หน้า
ราคา :   ติดต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โทรศัพท์ 0-2623-9600
รายงานการวิจัย เรื่อง การยกสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เพื่อใช้สิทธิทางศาล
01 พฤษภาคม 2548
 
 
ผู้แต่ง :   รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2548
จำนวนหน้า :   235 หน้า
ราคา :   ติดต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โทรศัพท์ 0-2623-9600
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544