หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
230 เรื่อง หน้าที่ 17 จากทั้งหมด 46 หน้า
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
 
   
 
 
3 ปี ศาลปกครอง 9 มีนาคม 2547
31 พฤษภาคม 2547
 
 
ผู้แต่ง :   สำนักงานศาลปกครอง
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักงานศาลปกครอง โทรศัพท์ 0-2670-1200-63
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2547
จำนวนหน้า :   92 หน้า
ราคา :   ติดต่อสำนักงานศาลปกครอง
หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน ว่าด้วย รัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
31 พฤษภาคม 2547
 
 
ผู้แต่ง :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471-3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2547
จำนวนหน้า :   231 หน้า
ราคา :   165 บาท
ประมวลกฎหมายปกครอง
31 พฤษภาคม 2547
 
 
ผู้แต่ง :   ศาสตราจารย์ ดร.อักขราทร จุฬารัตน ประธานศาลปกครองสูงสุด (ผู้รวบรวม)
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง โทรศัพท์ 0-2670-1200 ต่อ 7020 หรือ 7066
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2547 (พิมพ์ครั้งที่ 3)
จำนวนหน้า :   815 หน้า
ราคา :   ปกอ่อน 300 บาท ปกแข็ง 400 บาท
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีปกครองเยอรมัน
31 พฤษภาคม 2547
 
 
ผู้แต่ง :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   โครงการตำราและวารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2613-2103
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2547
จำนวนหน้า :   248 หน้า
ราคา :   215 บาท
วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2546
03 พฤษภาคม 2547
 
 
ผู้แต่ง :   ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ (บรรณาธิการ)
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักงานศาลปกครอง โทรศัพท์ 0-2670-1200 ถึง 63 ต่อ 7020 และ 7066
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2547
จำนวนหน้า :   287 หน้า
ราคา :   ติดต่อสำนักงานศาลปกครอง
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544