หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
230 เรื่อง หน้าที่ 21 จากทั้งหมด 46 หน้า
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
 
   
 
 
ทิศทางการปกครองท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ
15 ธันวาคม 2546
 
 
ผู้แต่ง :   รองศาสตราจารย์ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471ถึง 3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2546
จำนวนหน้า :   392 หน้า
ราคา :   365 บาท
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
15 ธันวาคม 2546
 
 
ผู้แต่ง :   ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471ถึง 3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2546 (พิมพ์ครั้งที่ 4)
จำนวนหน้า :   220 หน้า
ราคา :   200 บาท
เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ : บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เล่ม 2
01 ธันวาคม 2546
 
 
ผู้แต่ง :   ศาสตราจารย์ รังสรรค์ ธนพรพันธุ์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์มติชน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2546
จำนวนหน้า :   423 หน้า
ราคา :   275 บาท
เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ : บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เล่ม 1
17 พฤศจิกายน 2546
 
 
ผู้แต่ง :   ศาสตราจารย์ รังสรรค์ ธนพรพันธุ์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์มติชน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2546
จำนวนหน้า :   352 หน้า
ราคา :   230 บาท
ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจของศาลรัฐธรรมนูญ
17 พฤศจิกายน 2546
 
 
ผู้แต่ง :   ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ และคณะ
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471 ถึง 3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2546
จำนวนหน้า :   390 หน้า
ราคา :   365 บาท
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544