หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
230 เรื่อง หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 46 หน้า
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
 
   
 
 
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๗ เล่มที่ ๑๙ เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๔๘
10 กรกฎาคม 2548
 
 
ผู้แต่ง :  
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. ๒๕๔๘
จำนวนหน้า :  
ราคา :   ติดต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โทรศัพท์ 0-2623-9600
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย
26 มิถุนายน 2548
 
 
ผู้แต่ง :   ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. ๒๕๔๘
จำนวนหน้า :   ๓๑๒ หน้า
ราคา :   ๒๐๐ บาท
วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม ๒๑ ตอน ๓
26 มิถุนายน 2548
 
 
ผู้แต่ง :  
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์ :   ๒๕๔๘
จำนวนหน้า :   ๑๖๕
ราคา :  
คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
01 พฤษภาคม 2548
 
 
ผู้แต่ง :   ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์ :   พิมพ์ครั้งที่ 5 ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2548
จำนวนหน้า :   291 หน้า
ราคา :   280 บาท
วารสารกฎหมายนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2
01 พฤษภาคม 2548
 
 
ผู้แต่ง :   -
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์ :   -
จำนวนหน้า :   210 หน้า
ราคา :   125 บาท
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544