หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
18 กันยายน 2549 16:39 น.
 
 
ผู้แต่ง :   อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471 ถึง 73
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2549 (พิมพ์ครั้งที่ 2)
จำนวนหน้า :   496 หน้า
ราคา :   460 บาท
 เมื่อหนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ.2547 ก็ได้แนะนำไปแล้วและ “ให้ดาว” หนังสือเล่มนี้ไปแล้วเพราะเป็นหนังสือกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในขณะนั้น บัดนี้ เมื่อหนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 2 ก็คงต้องกล่าวแบบเดิมว่าเป็นหนังสือกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในขณะนี้ เพราะจากวันนั้นถึงวันนี้ แม้เราจะมีนักกฎหมายสิ่งแวดล้อมอยู่มาก แต่ก็ยังไม่เห็นมีหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมเล่มอื่นออกมาอีกนอกจากหนังสือเล่มนี้ครับ
       สาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้ไม่แตกต่างจากที่ได้จัดพิมพ์ไปแล้วในครั้งแรก ซึ่งก็หมายความว่า การพิมพ์ครั้งที่สองนี้เนื่องมาจากหนังสือขาดตลาด แต่อย่างไรก็ดี ผู้เขียนก็ได้เพิ่มกรณีศึกษาและเพิ่มประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ทันสมัยจนถึงวันจัดพิมพ์ครับ
       เพื่อประกอบการตัดสินใจที่จะซื้อหนังสือเล่มนี้ ขอบอกว่าในหนังสือมีสาระสำคัญอยู่ 13 บท คือ บททั่วไป สิทธิและหน้าที่ของประชาชนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์กรเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน มลพิษทางน้ำ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มลพิษอื่นและของเสียอันตราย และความรับผิดในคดีสิ่งแวดล้อม
       ขอขอบคุณสำนักพิมพ์วิญญูชนที่ได้ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ครับ


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544