หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
กฎหมายปกครอง
ศาสตราจาย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
12 กันยายน 2553 16:52 น.
 
 
ผู้แต่ง :   ศาสตราจาย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์ :   พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓
จำนวนหน้า :   ๕๓๖ หน้า
ราคา :   ๔๖๐ บาท
 หนังสือ "กฎหมายปกครอง" เล่มนี้ ผู้เขียนมีความตั้งใจที่จะทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือกฎหมายปกครองที่ "ดีที่สุด" เพื่อประโยชน์แก่นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และบุคคลที่สนใจทั่วไป
       หนังสือ "กฎหมายปกครอง" เล่มนี้ มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกฎหมายปกครองที่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น ๖ ภาคด้วยกัน ภาคแรก ความเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ภาค๒ การจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง ภาค ๓ ขอบเขตการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง ภาค ๔ รูปแบบของการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง ภาค๕ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง และ ภาค ๖ การควบคุมการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง
       
       เนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์เช่นนี้ ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง !


 
 
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน ว่าด้วย รัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย พิมพ์ครั้งที่สอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544