หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
รองศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
14 กุมภาพันธ์ 2552 22:59 น.
 
 
ผู้แต่ง :   รองศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์ :  
จำนวนหน้า :  
ราคา :  
 

หนังสือ “หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง” ของ รองศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ เล่มนี้ นับเป็นตำราทางวิชาการเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง “มาตรฐานและเต็มรูปแบบ” เพียงเล่มเดียวที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและยังพิมพ์เผยแพร่อยู่ในปัจจุบัน เล่มนี้ นับเป็นตำราทางวิชาการเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง “มาตรฐานและเต็มรูปแบบ” เพียงเล่มเดียวที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและยังพิมพ์เผยแพร่อยู่ในปัจจุบัน ผู้เขียนได้แบ่งการนำเสนอเป็น 5 บท ได้แก่ ข้อความคิดทั่วไปในการควบคุมฝ่ายปกครอง ระบบการควบคุมฝ่ายปกครอง การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ และวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทย สำหรับเล่มนี้ก็เป็นการพิมพ์ครั้งที่ 3 แล้วครับ โดยผู้เขียนได้ปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาในบทที่ 5 หัวข้อ 5.4 “การคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา” และเพิ่มเติมแนวคำสั่งศาลปกครอง คำพิพากษาศาลปกครอง ตลอดจนแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
       นับว่าเป็นหนังสือที่นักกฎหมายมหาชนควรมีไว้ในครอบครองอย่างยิ่ง
       ขอขอบคุณ สำนักพิมพ์วิญญูชนที่กรุณาส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ครับ


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544