หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
คุณอนุชา ฮุนสวัสดิกุล ตุลาการศาลปกครองกลาง
14 กุมภาพันธ์ 2552 22:59 น.
 
 
ผู้แต่ง :   คุณอนุชา ฮุนสวัสดิกุล ตุลาการศาลปกครองกลาง
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :  
ปีที่พิมพ์ :  
จำนวนหน้า :  
ราคา :  
 

หนังสือ “แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” ของคุณอนุชา ฮุนสวัสดิกุล ตุลาการศาลปกครองกลางเล่มนี้ แบ่งการนำเสนอเป็น 6 ส่วน ได้แก่ ความหมายของการทำละเมิด การนำพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาใช้บังคับ การทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก การทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่และการแบ่งส่วนความรับผิดทางละเมิดระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดในความเสียหายด้วยกันเอง และการใช้สิทธิของหน่วยงานของรัฐในการเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐ
       หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนไม่ประสงค์จะอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เพราะมีผู้เขียนไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว แต่ต้องการนำเสนอ “แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง” เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่พบในทางคดี จึงนับเป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับนี้ ตลอดจนผู้สนใจศึกษาปัญหากฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ใน “ภาคปฏิบัติ” ด้วย
       ขอขอบคุณผู้เขียนที่ได้กรุณาส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ครับ


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544