หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
สัญญาทางปกครอง
ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
12 กันยายน 2553 16:52 น.
 
 
ผู้แต่ง :   ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์ :   พิมพ์ครั้งที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
จำนวนหน้า :   ๖๐๔ หน้า
ราคา :   ๕๔๐ บาท
 "สัญญาทางปกครอง" นับเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งสำหรับนักกฎหมายมหาชนที่ต้องทำการศึกษา เนื่องจากเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานในระบบกฎหมายมหาชนของไทยอย่างเป็นรูปธรรม
       ผู้เขียนได้ทำการแบ่งเนื้อหาสาระของหนังสือ "สัญญาทางปกครอง" ออกเป็นสามส่วนใหญ่ๆ โดยในบทนำ ได้กล่าวถึงสัญญาทางปกครองที่เป็นเครื่องมือในการจัดทำบริการสาธารณะ ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานให้ผู้อ่านเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการจัดทำบริการสาธารณะและเครื่องมือมือต่างๆของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ ภาคที่ ๑ สัญญาทางปกครองไทย ซึ่งนำเสนอเนื้อหาสาระตั้งแต่ความเป็นมาของสัญญาทางปกครองไทย ตลอดจนถึงการวินิจฉัยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากสัญญาทางปกครอง และภาคที่ ๒ สัญญาทางปกครองฝรั่่งเศส ซึ่งเป็นหลักกฎหมายต่างประเทศที่เป็นรากฐานแนวคิดของสัญญาทางปกครองไทยในปัจจุบัน นอกจากนี้ ผู้เขียนได้ทำการรวบรวมบทความที่น่าสนใน ตลอดจนถึงคำสั่ง คำวินิจฉัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางปกครองไว้ในส่วนของภาคผนวกด้วย
       
       หนังสือสัญญาทางปกครองเล่มนี้ นับเป็นหนังสือที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาทำความเข้าใจ "สัญญาทางปกครอง" อย่างเป็นระบบและครอบคลุมที่ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน ว่าด้วย รัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย พิมพ์ครั้งที่สอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544