หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
12 กันยายน 2553 16:52 น.
 
 
ผู้แต่ง :   ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. ๒๕๕๓
จำนวนหน้า :   ๒๘๔ หน้า
ราคา :   ๒๕๐ บาท
 ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ได้ทำการเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นโดยปรับปรุงจากหนังสือที่ได้เคยเรียบเรียงในอดีตร่วมกับ รศ.ดร.โภคิน พลกุล เรื่อง "หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น" ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไป ความเข้าใจและการให้ความเห็นทางการเมืองโดยมีการอ้างอิงทฤษฎี และหลักกฎหมายต่างประเทศก็ยังแตกต่างเข้าใจผิดกันออกไป
       ซึ่งทำให้นักกฎหมายไทยอ้างอิง ทฤษฎี และหลักกฎหมายของต่างประเทศ โดยขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุผล ที่มา ความเป็นมา หรือบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของทฤษฎีและหลักกฎหมายดังกล่าว
       ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ จึงตั้งใจให้หนังสือเล่มนี้ เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเกี่ยวกับความเป็นมา ทฤษฎี และหลักกฎหมายที่สำคัญของกฎหมายมหาชนต่างประเทศ


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน ว่าด้วย รัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย พิมพ์ครั้งที่สอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544