หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
12 กันยายน 2553 16:52 น.
 
 
ผู้แต่ง :   ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์ :   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
จำนวนหน้า :   ๑๐๔ หน้า
ราคา :   ๑๕๐ บาท
 หนังสือและ CD "รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ" เป็นผลพวงที่เกิดขึ้นจากการทำงานวิจัยของเมธีวิจัยอาวุโส (ศาสตารจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์) เรื่อง "แนวทางในการจัดทำประมวลกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย" ซึ่งได้รับการสนับสนุนการทำวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนุบสนุนการวิจัย (สกว.)
       หนังสือเล่มนี้ได้นำเอาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ารวบรวมตัวบทกฎหมายทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติมาจัดทำเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการสืบค้น โดยจัดทำเป็นหนังสือที่เป็นรายชื่อของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และในรูปแบบของ CD ที่เป็นตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
       
       หนังสือ และ CD ดังกล่าวจะสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงและสืบค้นตัวบทกฎหมายรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทยได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544