หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
รศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
21 มีนาคม 2548 08:18 น.
 
 
ผู้แต่ง :   รศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์ คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา โทรศัพท์ 02-243-0398 ต่อ 111-113, 02-243-0611
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2548
จำนวนหน้า :  
ราคา :   500 บาท
 

หนังสือ "กฎหมายการปกครองท้องถิ่น" เล่มนี้นับว่าเป็นหนังสือกฎหมายการปกครองท้องถิ่นที่มีเนิ้อหาครบถ้วน สมบูรณ์ โดยผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน โดยในส่วนที่ 1 ว่าด้วยทฤษฎีทั่วไปว่าด้วยกฎหมายปกครองท้องถิ่น เป็นส่วนที่กล่าวถึงหลักการจัดระเบียบราชการบริหาร, สาระสำคัญทางกฎหมายปกครองท้องถิ่นตามหลักกระจายอำนาจ, เครื่องมือในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มาของกฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น
       ในส่วนที่ 2 นั้น ว่าด้วยเรื่องการปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ โดยนำเสนอกฎหมายปกครองท้องถิ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา, สาธารณรัฐเยอรมันนี, ประเทศญี่ปุ่น, ประเทศอังกฤษ,ประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น ในส่วนที่ 3 และในส่วนที่ 4 ผู้เขียนได้อธิบายถึงหลักเกณฑ์ทั่วไปและหลักเกณฑ์เฉพาะเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย ตั้งแต่วิวัฒนาการทางกฎหมายปกครองท้องถิ่นไทย จนถึงที่มาและระบบการปกครองท้องถิ่นในปัจจุบัน รวมตลอดจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอีกด้วย
       ถือได้ว่า หนังสือ "กฎหมายการปกครองท้องถิ่น" เล่มนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ตลอดจนถึงนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
       ผู้ใดสนใจติดต่อได้ที่ สำนักพิมพ์ คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน ว่าด้วย รัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย พิมพ์ครั้งที่สอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544