หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
องค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
30 เมษายน 2549 20:12 น.
 
 
ผู้แต่ง :   ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์นิติธรรม โทรศัพท์ 02-934-0261 ถึง 2
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2548 (พิมพ์ครั้งที่ 2)
จำนวนหน้า :   356 หน้า
ราคา :   ราคา 250 บาท
 ในการพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2542 นั้น หนังสือเล่มนี้ใช้ชื่อว่า “องค์การมหาชน:องค์กรของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ” แต่หนังสือเล่มดังกล่าวขาดตลาดไปนานพอสมควรแล้ว ในปัจจุบันรัฐบาลที่ผ่านมาได้ตั้ง “หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ” ขึ้นมาโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ.2548 ผู้เขียนจึงได้ทำการปรับปรุงหนังสือเล่มเดิมและเพิ่มสาระสำคัญของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษเข้าไปด้วย
       สาระสำคัญของหนังสือมีอยู่มาก ผู้เขียนได้แบ่งหนังสือออกเป็น 2 ภาค โดยในภาคแรกเป็น “ทฤษฎี” ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชนและความพยายามที่จะจัดตั้งองค์การมหาชนขึ้นในประเทศไทย ซึ่งผู้เขียนได้แบ่งสาระในภาคแรกนี้ออกเป็น 4 บทด้วยกันคือ บริการสาธารณะและองค์กรผู้จัดทำบริการสาธารณะ การจัดองค์กรของรัฐกับการจัดทำบริการสาธารณะในต่างประเทศ การจัดองค์กรของรัฐกับการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย และความพยายามในการจัดตั้งองค์กรของรัฐประเภทที่สามขึ้นในประเทศไทย ส่วนในภาคสองนั้น ผู้เขียนได้ทำการอธิบายอย่างละเอียดถึงองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 และหน่วยบริการรูปแบบพิเศษตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ.2548
       ในภาคผนวก ผู้เขียนได้นำเอาพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 ทั้งต้นฉบับภาษาไทยและคำแปลภาษาอังกฤษมานำเสนอเอาไว้ พร้อมด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริการงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ.2548
       เป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มหนึ่งที่นักกฎหมายมหาชนควรมีไว้ครับ


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544