หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์และกฎหมายมหาชน
รองศาสตราจารย์ ดำริห์ บูรณะนนท์
20 สิงหาคม 2549 22:17 น.
 
 
ผู้แต่ง :   รองศาสตราจารย์ ดำริห์ บูรณะนนท์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์ วิญญูชน โทรศัพท์ 02 996 9471 ถึง 73
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2549 (พิมพ์ครั้งที่ 2)
จำนวนหน้า :   223 หน้า
ราคา :   220 บาท
 แม้ อาจารย์ดำริห์ฯ จะเกษียณอายุราชการไปหลายปีแล้ว แต่อาจารย์ก็ยังไม่ทิ้งบทบาททางวิชาการ การนำหนังสือเล่มนี้มาปรับปรุงใหม่ย่อมแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่จะยืนอยู่ข้างความเป็นนักวิชาการต่อไปครับ
       
       หนังสือประกอบด้วยสาระสำคัญจำนวน 14 บท เริ่มตั้งแต่ บทแรกอันเป็นบทที่น่าสนใจมาก คือ “ความเกี่ยวพันระหว่างรัฐศาสตร์กับกฎหมายมหาชน” และบทต่อ ๆ ไปที่พูดถึง รัฐ อำนาจอธิปไตย การแยกอำนาจ ระบบราชการ จุดหมายปลายทางและการสิ้นสุดของรัฐ ฯลฯ รายละเอียดจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ 2 ศาสตร์ คือ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เฉพาะด้านคือ กฎหมายมหาชน เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับ
       
       ลองหามาอ่านดูแล้วจะพบว่า รัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์นั้นเป็น “พี่น้อง” กันจริง ๆ ครับ


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544