หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
รัฐธรรมนูญกับกระบวนการยุติธรรม
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
20 สิงหาคม 2549 22:17 น.
 
 
ผู้แต่ง :   ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์ วิญญูชน โทรศัพท์ 02 996 9471 ถึง 73
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2549
จำนวนหน้า :   136 หน้า
ราคา :   100 บาท
 หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือ “ดี” ของนักกฎหมายระดับ “5 ดาว” อีกคนหนึ่งของวงการนักกฎหมายไทยที่อยากแนะนำให้อ่านกันครับ
       
       หนังสือประกอบด้วยบทความรวม 8 บทความที่พิมพ์ออกเผยแพร่ในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา บทความทั้ง 8 คือ กระบวนการยุติธรรมต้อง “นิ่ง” ความรับผิดชอบในการเลือกตั้ง 2 เมษายน 2549 รัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สำนักงานอัยการสูงสุดกับกระทรวงยุติธรรม กระบวนการยุติธรรมกับปัญหาความโปร่งใสและระบบการตรวจสอบตามแนวทางในรัฐธรรมนูญใหม่ ผู้บัญชาการทหารบกกับหลัก Incompatibility ศาลรัฐธรรมนูญในคดียื่นบัญชีทรัพย์สิน สถาบันอัยการกับบทบาทในการแก้ไขปัญหาของสังคม : อดีต ปัจจุบัน อนาคต
       
       แม้ผู้เขียนจะเป็นนักกฎหมายอาญา แต่อ่านแล้วทำให้รู้สึกว่ามองรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ “ชัด” ขึ้นครับ
       
       ขอขอบคุณสำนักพิมพ์วิญญูชนที่ได้ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544