หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
การปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540)
ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
20 สิงหาคม 2549 22:17 น.
 
 
ผู้แต่ง :   ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์ วิญญูชน โทรศัพท์ 02 996 9471 ถึง 73
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2549 (พิมพ์ครั้งที่ 4)
จำนวนหน้า :   342 หน้า
ราคา :   320 บาท
 หลังจากปล่อยให้หนังสือเล่มนี้ขาดตลาดไปเป็นเวลาหลายเดือน ในที่สุด อาจารย์นันทวัฒน์ฯ ก็หาเวลาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือและพิมพ์ออกมาจำหน่ายแล้วครับ
       
       หนังสือเล่มนี้ ในอดีตถือว่าเป็นหนังสือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย แต่ตอนนี้เริ่มมี “คู่แข่ง” ออกมาบ้างแล้ว ก็ต้องลองหามาอ่านดูนะครับว่าอาจารย์นันทวัฒน์ฯ ยังครองแชมป์เดิมอยู่ได้หรือไม่
       
       หนังสือประกอบด้วยสาระสำคัญ 6 บท คือ หลักสำคัญในการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน วิวัฒนาการของการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย : 100 ปีแห่งการรอคอย แนวทางการปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540) ข้อบัญญัติท้องถิ่น การกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบทบาทขององค์กรวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
       
       ในการพิมพ์ครั้งที่ 4 ผู้เขียนได้ปรับปรุงสาระหลาย ๆ ส่วน รวมทั้งเพิ่มคำพิพากษาของศาลปกครองที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ ๆ เข้าไปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
       
       ควรรีบซื้อหามาเป็นเจ้าของก่อนที่จะขาดตลาดครับ!


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544