หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
“ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบรัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์)”
พระพรหมคุณาภรณ์
25 มิถุนายน 2549 21:32 น.
 
 
ผู้แต่ง :   พระพรหมคุณาภรณ์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   มูลนิธิพุทธธรรม โทร.02 580 5127
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2549
จำนวนหน้า :   85 หน้า
ราคา :   60 บาท
 เหตุผลสำคัญที่ซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านก็เพราะชอบ “ชื่อ” หนังสือที่ว่า “ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบรัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์)” และเมื่ออ่านดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าได้อะไรหลาย ๆ อย่างจึงอยากแนะนำให้ผู้ใช้ www.pub-law.net ได้อ่านกันครับ
       
       จริง ๆ แล้วสาระสำคัญข้างในมิใช่ข้อเขียนหรือบทความ แต่เป็นการสัมภาษณ์พระพรหมคุณาภรณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่ปกติในบ้านเมืองของเราว่า “ชาวพุทธ” ควรมีบทบาทอย่างไร และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองประเทศไทยโดยนำหลักพุทธศาสนามาปรับใช้เพื่อให้เกิดสังคมที่สงบสุข อ่านดูแล้วรู้สึกสนุกในหลายตอนโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ “ความเป็นกลาง” ของมนุษย์ว่าจะเป็นอย่างไร
       
       เป็นหนังสือที่น่าสนใจมาก เพราะนอกจากจะได้เห็น “มุมมอง” ของ “พระ” ที่มีต่อการเมืองการปกครองแล้ว ยังได้รับทราบแก่นธรรมะที่สำคัญ ๆ อีกหลายเรื่องด้วย หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักนิติศาสตร์และนักรัฐศาสตร์ครับ


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544