หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
วารสารสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย ฉบับปี พ.ศ.2548
30 เมษายน 2549 20:11 น.
 
 
ผู้แต่ง :  
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2549
จำนวนหน้า :   244 หน้า
ราคา :  
 วารสารสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย ฉบับปี พ.ศ.2548 นี้เป็นวารสารเล่มเล็ก ๆ เล่มหนึ่งที่มีบทความน่าสนใจด้านกฎหมายมหาชนอยู่ถึง 8 บทความด้วยกันที่เขียนโดยนักกฎหมายมหาชนของไทยจากแหล่งต่าง ๆ เช่น จากมหาวิทยาลัย จากศาลปกครอง และจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บทความเหล่านั้นคือ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสอยู่ภายใต้การควบคุมของศาลปกครองหรือไม่ โดย ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส (Conseil constitutionnel) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย สันตสว่าง คดีปกครอง โดย ดร.บุญอนันต์ วรรณพาณิชย์ คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน:ข้อสังเกตบางประการในการฟ้องคดี โดย ดร.รังสิกร อุปพงศ์ การพ้นจากสมาชิกภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น โดย สมชัย วัฒนการุณ เสรีภาพในทางการค้าและอุตสาหกรรมในระบบกฎหมายไทย:การจำกัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมโดยฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 โดย ดร.กฤษณ์ วสีนนท์ การโอนสิทธิการใช้ที่ราชพัสดุจากส่วนราชการไปยังรัฐวิสาหกิจ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ และ การปฏิรูประบบราชการ โดย ดร.สงขลา วิชัยขัทคะ
       นอกจากบทความทั้ง 8 แล้ว ยังมีบทสัมภาษณ์ รศ.ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาด้วยครับ
       น่าเสียดายที่ในวารสารเล่มนี้ไม่ได้บอกว่าจะติดต่อกับสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทยได้อย่างไร รวมทั้งไม่ได้บอกไว้ด้วยว่า วารสารเล่มนี้ราคาเท่าใด
       ผู้สนใจคงต้องลองเสาะหากันดูนะครับ ง่ายที่สุดคงต้องถาม ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพราะอาจารย์เป็นผู้ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้กับเราครับ!!!


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544