หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระทำทางปกครอง
รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
30 เมษายน 2549 20:11 น.
 
 
ผู้แต่ง :   รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 02-996-9471 ถึง 3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2549 (พิมพ์ครั้งที่ 3)
จำนวนหน้า :   416 หน้า
ราคา :   300 บาท
 หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผู้เขียนใช้ประกอบการบรรยายวิชากฎหมายปกครอง 1 ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       ผู้เขียนได้แบ่งสาระสำคัญในหนังสือออกเป็น 3 ภาค และได้ทำการปรับปรุงไปมากหลังจากฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 จำหน่ายหมดไปนานแล้ว โดยในภาคที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองนั้น ผู้เขียนได้แบ่งการอธิบายออกเป็น 3 บทด้วยกันคือ หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง หลักการพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการกระทำทางปกครอง และข้อความคิดว่าด้วยดุลพินิจของฝ่ายปกครอง ส่วนในภาคที่ 2 การกระทำทางปกครองนั้น มีการอธิบายอย่างละเอียดโดยแบ่งเป็น 4 บทคือ ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระทำของฝ่ายปกครอง รูปแบบหลักของการกระทำทางปกครอง:คำสั่งทางปกครอง สัญญาทางปกครอง และการบังคับทางปกครอง และในภาคที่ 3 ความรับผิดของฝ่ายปกครองนั้น ผู้เขียนได้อธิบายถึง 4 เรื่องสำคัญคือ พัฒนาการของหลักความรับผิดของฝ่ายปกครองในระบบกฎหมายไทย โครงสร้างความรับผิดทางละเมิดในระบบกฎหมายไทย:พิเคราะห์กรณีความรับผิดของฝ่ายปกครอง ความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ และการฟ้องคดีเกี่ยวกับความรับผิดของฝ่ายปกครอง
       เป็นหนังสือกฎหมายปกครองที่ “อัดแน่น” ไปด้วยเนื้อหาด้านวิชาการที่น่าสนใจอีกเล่มหนึ่งครับ
       ขอขอบคุณสำนักพิมพ์วิญญูชนที่ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ครับ


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544