หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
นิติธรรมอำพรางในนิติศาสตร์ไทย
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
27 พฤศจิกายน 2548 22:54 น.
 
 
ผู้แต่ง :   ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0-2996-9471 ถึง 3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2548
จำนวนหน้า :   143 หน้า
ราคา :   110 บาท
 แค่ชื่อของหนังสือเล่มนี้ก็ชวนให้ “ขนลุก” และ “น่าติดตาม” แล้วครับ
       หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความจำนวน 10 บทความของอาจารย์คณิตฯ นักกฎหมายระดับแนวหน้าของไทยครับ บทความทั้ง 10 บทความมีบทความที่เป็น “กฎหมายมหาชน” ที่น่าสนใจอยู่หลายบทความ เช่น ศาลรัฐธรรมนูญกับการตีความกฎหมาย ประโยชน์รัฐกับประโยชน์ส่วนบุคคล เป็นต้น ส่วนบทความที่นำมาเป็นชื่อหนังสือก็เป็นบทความที่น่าสนใจมากอีกบทความหนึ่งของหนังสือนี้เพราะหากเราพูดถึงคำว่า “นิติธรรม” ต้องเป็นที่เข้าใจได้ว่าเป็น “สิ่งที่ดี” แต่ถ้าหากพูดถึงคำว่า “นิติกรรมอำพราง” นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บางคนอาจคิดว่าดี แต่สำหรับบางคนแล้วถือเป็นเรื่องที่ไม่ดี ก็คงต้องหาคำตอบกันดูในหนังสือเล่มนี้ครับว่า นิติธรรมอำพรางนั้นคืออะไร แล้วเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่อย่างไรครับ
       ขอขอบคุณสำนักพิมพ์วิญญูชนสำหรับหนังสือเล่มนี้ครับ


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544