หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
ข้อเท็จจริงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในประเด็น “หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองต้องอยู่ในบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลของรัฐบาลหรือไม่” : กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
13 พฤศจิกายน 2548 22:19 น.
 
 
ผู้แต่ง :  
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักงานศาลปกครอง โทรศัพท์ 0-2670-1200 ต่อ 7020 หรือ 7066
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2547
จำนวนหน้า :   311 หน้า
ราคา :   ติดต่อสำนักงานศาลปกครอง
 ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ในคำวินิจฉัยที่ 1-24/2547 ว่า หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองจะต้องเป็นหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลของรัฐบาลนั้น ถือได้ว่าเป็นการวางหลักในเรื่องเขตอำนาจของศาลปกครองที่มีผลเกี่ยวข้องกับทั้งประชาชน ข้าราชการ และศาลปกครองเอง ด้วยเหตุนี้เองที่สำนักงานศาลปกครองได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำสั่งและความเห็นของศาลปกครอง คำให้การของผู้เกี่ยวข้องคือคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นเรื่องดีที่สำนักงานศาลปกครองทำการรวบรวมเอกสารเหล่านี้ไว้ เพราะนอกจากเอกสารทั้งหลายที่รวบรวมเอาไว้เป็นเอกสารที่มีคุณค่าทางวิชาการแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้สนใจทั่ว ๆ ไปที่จะได้รับทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในแวดวงกฎหมายมหาชนของเรา รวมไปถึงรับทราบด้วยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปัญหาที่เกิดจากตัวบทกฎหมายหรือวิธีคิดของผู้ใช้กฎหมายกันแน่ครับ!
       ขอขอบคุณสำนักงานศาลปกครองที่กรุณาส่งหนังสือเล่มนี้มาให้


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544