หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 52/2546 เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองและคณะกรรมการการเลือกตั้ง
13 พฤศจิกายน 2548 22:19 น.
 
 
ผู้แต่ง :  
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักงานศาลปกครอง โทรศัพท์ 0-2670-1200 ต่อ 7020 หรือ 7066
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2547
จำนวนหน้า :   300 หน้า
ราคา :   ติดต่อสำนักงานศาลปกครอง
 คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 52/2546 เป็นคำวินิจฉัยสำคัญที่วางหลักขององค์กรตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา 266 แห่งรัฐธรรมนูญเอาไว้ รวมทั้งยังเป็นคำวินิจฉัยที่วางหลักของการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญขององค์กรตามรัฐธรรมนูญไว้ว่า ไม่เป็นการใช้อำนาจทางบริหารหรือทางปกครอง ซึ่งในกรณีหลังนี้ถือเป็นเรื่องที่ร้อนและโต้แย้งได้ตลอดเวลาว่า แล้วใครจะเป็นผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหากศาลปกครองไม่สามารถตรวจสอบการใช้อำนาจนั้นได้!
       หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเอาไว้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 52/2546 เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาของศาลปกครอง เช่น คำฟ้อง คำสั่งต่าง ๆ และคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี เป็นต้น เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ เช่น คำร้องของ กกต. คำชี้แจงของศาลปกครองสูงสุด เป็นต้น และในตอนท้ายก็ได้มีการนำเอากฎหมายที่เกี่ยวข้องมานำเสนอไว้ด้วย
       สำหรับนักกฎหมายมหาชน หนังสือเล่มนี้มีความสำคัญมากเพราะนอกจากจะทำให้เราทราบถึงปัญหาที่เกิดจากบทบัญญัติต่าง ๆ ในรัฐธรรมนูญที่ไม่ชัดเจนแล้ว ยังทำให้เราทราบถึงวิธีคิดของบุคคลจำนวนหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าวด้วย
       ขอขอบคุณสำนักงานศาลปกครองที่กรุณาส่งหนังสือเล่มนี้มาให้


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544