หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
ประมวลกฎหมายปกครอง
ศาสตราจารย์ ดร.อักขราทร จุฬารัตน
13 พฤศจิกายน 2548 22:19 น.
 
 
ผู้แต่ง :   ศาสตราจารย์ ดร.อักขราทร จุฬารัตน
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง โทรศัพท์ 0-2370-1200 ต่อ 7020 หรือ 7066
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2548 (พิมพ์ครั้งที่ 4)
จำนวนหน้า :   จำนวนหน้า 1064 หน้า
ราคา :   ติดต่อสำนักงานศาลปกครอง
 ประมวลกฎหมายปกครองเล่มนี้เป็นประมวลกฎหมายปกครองที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย เพราะมีสาระเป็นการรวบรวมตัวบทที่เป็นกฎหมายปกครองหลาย ๆ ฉบับเข้าไว้ด้วยกัน
       จุดเด่นของประมวลกฎหมายปกครองเล่มนี้ก็คือ มีการนำเอาคำพิพากษา คำสั่งศาลปกครองสูงสุด คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่เกี่ยวข้องกับมาตราต่าง ๆ ของตัวบทที่เป็นกฎหมายปกครองที่ได้นำมาบรรจุไว้ในประมวลกฎหมายปกครองเล่มนี้มาจัดทำเป็นเชิงอรรถประกอบรายมาตรา ซึ่งนับได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ใช้กฎหมายที่จะทราบได้ทันทีว่า มาตราใดของกฎหมายใดที่ตนต้องการใช้ได้เคยมีการตัดสินหรือให้ความเห็นไว้แล้วโดยศาลใดและในกรณีใดบ้าง การทำเชิงอรรถในลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ใช้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ ข้าราชการ หรือนิสิตนักศึกษา ที่จะทำให้ทราบถึงการตีความหรือผลของการบังคับใช้กฎหมายในมาตรานั้น ๆ ว่าเป็นเช่นใด ประมวลกฎหมายปกครองเล่มนี้จึงเป็นสิ่งที่นักกฎหมายมหาชนจำเป็นต้องมีไว้ใช้งานครับ!
       ขอขอบคุณสำนักงานศาลปกครองที่กรุณาส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ครับ


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544