หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540
นายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน
13 พฤศจิกายน 2548 22:19 น.
 
 
ผู้แต่ง :   นายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 0-2527-7830 ถึง 9
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2547
จำนวนหน้า :   190 หน้า
ราคา :   150 บาท
 หนังสือเล่มนี้เป็นเอกสารทางวิชาการที่คุณชัยรัตน์ เบ็ญจมะโน นักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้าได้จัดทำขึ้น โดยผู้เขียนได้ทำการศึกษาถึงแนวคำพิพากษาที่เกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มีมาสู่ศาลฏีกา เพื่อให้ทราบถึงแนวความคิดของศาลฏีกาว่ามองรัฐธรรมนูญอย่างไร
       ในการศึกษา ผู้เขียนได้ทำการศึกษาถึงเรื่องสำคัญ ๆ 3 เรื่อง คือ การควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 264 แห่งรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ และอำนาจหน้าที่ของศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ โดยทั้ง 3 หัวข้อ ผู้เขียนได้นำเอาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อมานำเสนอไว้เป็นจำนวนมาก
       แม้หนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่แปลกออกไปจากแนวที่เคยชินเพราะพูดถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อพลิกอ่านดูแล้วก็จะพบว่ามีหลาย ๆ อย่างที่น่าสนใจครับ


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544