หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
การเมืองฐานประชาชน : ความยั่งยืนของประชาธิปไตย เล่ม 1 และ 2
13 พฤศจิกายน 2548 22:19 น.
 
 
ผู้แต่ง :  
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 0-2527-7830 ถึง 9
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2548
จำนวนหน้า :   เล่ม 1 613 หน้า เล่ม 2 231 หน้า
ราคา :   ติดต่อสถาบันพระปกเกล้า
 

เมื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สถาบันพระปกเกล้าได้จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ การประชุมวิชาการดังกล่าวมีคนเข้าร่วมกว่า 600 คน
       หนังสือ 2 เล่มนี้เป็นเอกสารทางวิชาการที่แจกในการประชุมวิชาการ มีบทความที่น่าสนใจที่เขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงกว่า 30 บทความ ตัวอย่างเช่น จริยธรรมของนักการเมือง ผลในทางปฏิบัติของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน พื้นที่ทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 2540 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น การบริหารงานภาครัฐที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นต้น
       จะเห็นได้ว่า บทความที่อยู่ในหนังสือทั้ง 2 เล่มนี้จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับประชาชนเป็นส่วนมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากการประชุมวิชาการในครั้งนี้เป็นเรื่องการเมืองฐานประชาชนครับ
       หนังสือ 2 เล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีมาก ๆ ครับ สมควรที่จะมีไว้เป็นเจ้าของ ไม่ทราบว่าสถาบันพระปกเกล้าคิดจะพิมพ์ออกมาจำหน่ายให้แก่ผู้สนใจหรือไม่ครับ


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544