หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
13 พฤศจิกายน 2548 22:19 น.
 
 
ผู้แต่ง :   ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2223-9232
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2548
จำนวนหน้า :   340 หน้า
ราคา :   210 บาท
 หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของศาสตราจารย์ด้านกฎหมายมหาชนคนล่าสุดของประเทศไทยครับ
       สำหรับแฟนหนังสือหลาย ๆ คนอาจไม่ค่อยรู้จักอาจารย์สมคิดฯมากเท่าไหร่ แต่ในวงราชการและวงวิชาการแล้วต้องยอมรับว่าไม่เบาทีเดียวครับ อาจารย์สมคิดฯผ่านตำแหน่งสำคัญ ๆ มามากจนนับไม่ไหวซึ่งคงไม่ต้องมานั่งอธิบายกัน ณ ที่นี้
       หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยสาระสำคัญ 8 ส่วนด้วยกัน คือ ประวัติความเป็นมาของรัฐธรรมนูญไทยและแนวคิดพื้นฐานในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 หลักการใหม่ของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ หลักความเสมอภาค การปฏิรูปกลไกของรัฐใหม่ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กระบวนการใหม่ในการเข้าสู่การเมืองยุคปฏิรูป กระบวนการตรวจสอบนักการเมืองใหม่ตามรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ และการปฏิรูปการเมืองท้องถิ่น
       ลองหามาอ่านดูนะครับ แล้วจะทราบว่าแม้รัฐธรรมนูญจะมีผลใช้บังคับมาถึง 8 ปีเศษแล้วก็ตาม แต่เราก็ยังไม่สามารถหยุดการนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ครับ


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544