หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
วารสารกฎหมายปกครอง เล่ม 22 ตอน 2
13 พฤศจิกายน 2548 22:20 น.
 
 
ผู้แต่ง :  
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โทรศัพท์ 0-2280-0797 ถึง 8
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2548
จำนวนหน้า :   171 หน้า
ราคา :   150 บาท
 วารสารกฎหมายปกครองของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นวารสารที่มีสาระเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนที่มีชีวิตอยู่มายาวนานมาก แม้ในปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะมิได้รับผิดชอบงานคดีปกครองดังเช่นในอดีต แต่วารสารกฎหมายปกครองก็ยังคงอยู่และมีบทความดี ๆ ด้านกฎหมายปกครองออกมาสม่ำเสมอ
       ในเล่มนี้ มีบทความที่น่าสนใจหลายเรื่องที่แม้จะไม่ “ปกครอง” เท่าไหร่แต่ก็เป็นประโยชน์กับนักกฎหมายมหาชน เช่น บทความเรื่องปัญหาที่ปรากฏในพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 โดย รศ.พิชัยศักดิ์ หรยางกูร Judicial Central over International Commercial Arbitration โดยคุณปกรณ์ นิลประพันธ์ หรือบทความเรื่อง การคุ้มครองแรงงานในสถานบริการ โดยคุณดำรง วงศ์สัตยนนท์ เป็นต้น และนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการนำเอาความเห็นทางกฎหมายที่น่าสนใจของคณะกรรมการกฤษฎีกาจำนวน 8 เรื่องมานำเสนอไว้ด้วย ซึ่งมีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่อง เช่น การกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นต้น
       เป็นวารสารที่ยังคงความน่าสนใจไว้อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมาครับ


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544