หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 7 เล่ม 20 พฤษภาคม-สิงหาคม 2548
13 พฤศจิกายน 2548 22:20 น.
 
 
ผู้แต่ง :  
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โทรศัพท์ 0-2623-9600 ต่อ 3149
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2548
จำนวนหน้า :   130 หน้า
ราคา :   ติดต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 วารสารศาลรัฐธรรมนูญเล่มนี้มีบทความดี ๆ หลายบทความ เช่น กระบวนการทางกฎหมายในการควบคุมบรรทัดฐานในเชิงนามธรรมของศาลรัฐธรรมนูญในประเทศต่างๆ ทั่วโลก กำเนิดรัฐธรรมนูญไทยภายใต้กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง เป็นต้น และนอกจากบทความจำนวนหนึ่งแล้ว ก็ยังมีการนำเสนอบทสรุปสำหรับผู้บริหารของงานวิจัย เรื่อง หลักการใช้อำนาจขององค์กรที่ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ที่ทำการวิจัยโดย รศ.ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ และมีการนำเอาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่น่าสนใจจำนวนหนึ่งมานำเสนอไว้ด้วยเช่นกัน
        คงไม่ต้องแนะนำกันมากสำหรับวารสารเล่มนี้ เพราะอย่างน้อยชื่อของศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นสิ่งดึงดูดใจที่ดีสำหรับนักกฎหมายมหาชนที่ควรให้ความสนใจครับ
        สนใจเป็นสมาชิก ติดต่อได้ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญครับ
        ขอบคุณสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่กรุณาส่งวารสารเล่มนี้มาให้ครับ


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544