หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
"รัฐ" ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร
ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร
30 ตุลาคม 2548 21:43 น.
 
 
ผู้แต่ง :   ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0 2996 9471 ถึง 3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2547 (ครั้งที่ 2)
จำนวนหน้า :   131 หน้า
ราคา :   120 บาท
 ผู้สนใจศึกษาหาความรู้ในด้านกฎหมายมหาชนคงทราบว่า กฎหมายมหาชนกับรัฐนั้นแยกกันไม่ออก ในการศึกษาเราก็พอมีตำราเกี่ยวกับรัฐอยู่บ้างแต่ก็ไม่ค่อยมี “ทางเลือก” กันมากนักเพราะบ้านเรานั้นนักวิชาการเขียนหนังสือกันน้อยเหลือเกินครับ เมื่อเห็นหนังสือเล่มนี้แล้วลองพลิกดูจึงพบว่า น่าจะเป็นตำราที่เกี่ยวกับ “รัฐ” อีกเล่มหนึ่งที่ค่อนข้างสมบูรณ์และครบถ้วน แม้ตำราเล่มนี้จะเป็นตำราว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับรัฐ แต่ก็น่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ดีมาก ๆ สำหรับนักกฎหมายมหาชนที่จะอ่านและทำความเข้าใจครับ
        สาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้มีหลายส่วนโดยเริ่มตั้งแต่ องค์ประกอบของความเป็นรัฐ การรับรองรัฐและการรับรองรัฐบาล อำนาจอธิปไตยและเขตอำนาจรัฐ รูปแบบของรัฐ การเปลี่ยนแปลงและการสิ้นสุดของรัฐ
        การศึกษาเรื่องรัฐเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานที่สุดของการศึกษากฎหมายมหาชนครับ จึงอยากแนะนำให้นักกฎหมายมหาชนลอง “เปิดใจ” อ่านหนังสือเล่มนี้ที่แม้จะเป็นหนังสือสำหรับผู้ศึกษากฎหมายระหว่างประเทศแต่ก็เป็นประโยชน์มหาศาลสำหรับนักกฎหมายมหาชนครับ
        ขอขอบคุณสำนักพิมพ์วิญญูชนที่ได้ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้ครับ


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544