หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
คำอธิบายกฎหมายปกครอง
ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
16 ตุลาคม 2548 22:04 น.
 
 
ผู้แต่ง :   ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพ์วิญญูชน โทรศัพท์ 0 2996 9471
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ.2548 (ครั้งที่ 10)
จำนวนหน้า :   368 หน้า
ราคา :   330 บาท
 หนังสือคำอธิบายกฎหมายปกครองของ อ.ชาญชัยฯ เล่มนี้ น่าจะเรียกได้ว่าเป็นตำรากฎหมายปกครองที่มีอายุยาวที่สุดที่ยังใช้กันอยู่และมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา จนถึงปัจจุบันหนังสือเล่มนี้ก็มีอายุประมาณ 10 ปีแล้วครับ
       
       สาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 4 ภาค คือ หลักการที่เป็นรากฐานของกฎหมายปกครอง การจัดองค์กรของรัฐ บุคลากรภาครัฐ และการกระทำทางปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยในแต่ละภาคก็แบ่งออกเป็นบทย่อย ๆ หลาย ๆ บท ซึ่งประกอบด้วย "เนื้อหา" สำคัญของกฎหมายปกครองครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นหลักและทฤษฎีอันเป็นพื้นฐานของกฎหมายปกครอง การจัดโครงสร้างและการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง รวมไปถึงการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายปกครอง เนื้อหาสำคัญทั้ง 3 ส่วนที่กล่าวไป ผู้เขียนได้อธิบายอย่างละเอียดและมีตัวอย่างประกอบมากมาย ทำให้คำอธิบายกฎหมายปกครองเล่มนี้เป็นตำรากฎหมายปกครองที่ดีและสมบูรณ์ที่สุดในวงการวิชาการด้านกฎหมายมหาชนของประเทศไทยในเวลานี้ครับ


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544