หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
คำแปลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958
ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ (ผู้แปล) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ (ผู้ตรวจและขัดเกลาภาษา)
18 กันยายน 2548 23:45 น.
 
 
ผู้แต่ง :   ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ (ผู้แปล) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ (ผู้ตรวจและขัดเกลาภาษา)
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักพิมพิ์วิญญูชน www.winyuchon.co.th 02-9969471-3
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. 2548
จำนวนหน้า :   160 หน้า
ราคา :   150 บาท
 รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐที่ 5 ของประเทศฝรั่งเศสประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 1958 จนถึงปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติมไปแล้วทั้งสิ้น 19 ครั้งด้วยกัน ซึ่งครั้งล่าสุดเป็นการแก้ไขครั้งสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2005  รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสเป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกนำมาใช้เป็นต้นแบบในการร่างรัฐธรรมนูญของหลายๆประเทศและถือเป็นรัฐธรรมนูญที่สำคัญรัฐธรรมนูญหนึ่งของโลก
       การแปลรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสนั้นจึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนกฎหมาย และต่อผู้สนใจทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์และมุมมองต่อรัฐธรรมนูญต่างประเทศที่น่าสนใจรัฐธรรมนูญหนึ่งด้วย
       
       คำแปลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 เล่มนี้ เป็นผลงานการแปลของ ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ บรรณาธิการของเรานั่นเอง อีกครั้งที่อาจารย์ได้ผลิตผลงานที่มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อวงการกฎหมายมหาชนของไทย เพราะการการแปลรัฐธรรมนูญที่เป็นการแปลมาตราต่อมาตรานั้นทำได้ยาก ทั้งนี้เพราะจำต้องรักษาสำนวนและความหมายของรัฐธรรมนูญฉบับดั้งเดิมไว้และถ่ายถอดออกมาเป็นภาษาสำนวนตามกฎหมายของไทย การทำงานดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัย "เวลา" และ "หัวใจ" ของนักวิชาการที่มีจิตสำนึกในความเป็นนักวิชาการที่มีหน้าที่นำเสนอและเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการกฎหมายของไทย และคำแปลรัฐธรรมนูญเล่มนี้คงสมบูรณ์เช่นนี้มิได้หากไม่มีความร่วมมือของ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่ถือว่าเป็นนักกฎหมายมหาชนที่มีความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศสดีมากคนหนึ่งของประเทศไทยสละเวลาเพื่อตรวจและขัดเกลาภาษาให้สละสลวยและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
       ผู้ใดสนใจพลาดไม่ได้นะครับ


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544