หน้าแรก หนังสือทางกฎหมาย
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ ๖ เล่มที่ ๑๘ เดือน กันยายนถึงธันวาคม๒๕๔๗
10 กรกฎาคม 2548 15:21 น.
 
 
ผู้แต่ง :  
เจ้าของ หรือผู้พิมพ์ :   สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปีที่พิมพ์ :   พ.ศ. ๒๕๔๘
จำนวนหน้า :  
ราคา :   ติดต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โทรศัพท์ 0-2623-9600
 วารสารศาลรัฐธรรมนูญเล่มนี้ได้นำเสนอบทความที่หลายหลายไม่จำกัดแต่เฉพาะบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้น โดยได้นำเสนอบทความที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับระบบราชการของไทย ดังเช่น บทความเรื่อง “ค่านิยมของข้าราชการไทยในยุคปฎิรูปราชการ” โดย รศ.ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ เป็นบทความที่นำเสนอข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบข้าราชการไทยและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาประเทศต่อไป บทความเรื่อง “แนวทางผลักดันการปฎิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญ : หลักทฤษฎี เจตนารมณ์และแนวปฎิบัติ” โดย ดร.เชาวนะ ไตรมาศ ซึ่งเป็นหัวข้อที่กำลังพูดถึงอย่างมากในวงการวิชาการและการเมือง นอกจากนี้วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ยังนำเสนอบทความที่น่าสนใจอีกหลายบทความเช่น บทความเรื่อง “รู้จักและเข้าใจชนกุ่มน้อย” โดยท่านอัยการวิชช์ จรีแพทย์ ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของชมกลุ่มน้อย และบทความเรื่อง “สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยกับอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐” โดย คุณปราณพงษ์ ติลภัทร โดยได้นำเสนอให้เห็นถึงข้อความคิดว่าด้วยสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ การควบคุมตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญ และตลอดจนถึงยกตัวอย่างคำวินิจฉัยที่สำคัญของศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพ บทความสุดท้ายที่นำเสนอคือ บทความเรื่อง “ ระบบยุติธรรมทหาร” โดยเรืออากาศเอกพงศธร สัตย์เจริญ เป็นการนำเสนอในเชิงเปรียบเทียบระหว่างศาลยุติธรรมและศาลทหาร


 
 
กฎหมายปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
   
 
 
 
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
กฎหมายปกครอง
สัญญาทางปกครอง
กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ: แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ
กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์
หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
     

www.public-law.net ยินดีรับพิจารณาบทความด้านกฎหมายมหาชน โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านทาง wmpublaw@public-law.net
ในรูปแบบของเอกสาร microsoft word (*.doc) เอกสาร text ข้อความล้วน (*.txt)ลิขสิทธิ์และความรับผิดตามกฎหมายของบทความที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง www.public-law.net นั้นเป็นของผู้เขียน ขอสงวนสิทธิ์ในการนำบทความที่ได้รับการเผยแพร่ไปจัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สนใจต่อไป ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏใน website นี้ยังมิใช่ข้อมูลที่เป็นทางการ หากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

จำนวนผู้เข้าชมเวบ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2544