กฎหมายการปกครองท้องถิ่น

21 มีนาคม 2548 08:18 น.

       หนังสือ "กฎหมายการปกครองท้องถิ่น" เล่มนี้นับว่าเป็นหนังสือกฎหมายการปกครองท้องถิ่นที่มีเนิ้อหาครบถ้วน สมบูรณ์ โดยผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน โดยในส่วนที่ 1 ว่าด้วยทฤษฎีทั่วไปว่าด้วยกฎหมายปกครองท้องถิ่น เป็นส่วนที่กล่าวถึงหลักการจัดระเบียบราชการบริหาร, สาระสำคัญทางกฎหมายปกครองท้องถิ่นตามหลักกระจายอำนาจ, เครื่องมือในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มาของกฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น
       ในส่วนที่ 2 นั้น ว่าด้วยเรื่องการปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ โดยนำเสนอกฎหมายปกครองท้องถิ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา, สาธารณรัฐเยอรมันนี, ประเทศญี่ปุ่น, ประเทศอังกฤษ,ประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น ในส่วนที่ 3 และในส่วนที่ 4 ผู้เขียนได้อธิบายถึงหลักเกณฑ์ทั่วไปและหลักเกณฑ์เฉพาะเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย ตั้งแต่วิวัฒนาการทางกฎหมายปกครองท้องถิ่นไทย จนถึงที่มาและระบบการปกครองท้องถิ่นในปัจจุบัน รวมตลอดจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอีกด้วย
       ถือได้ว่า หนังสือ "กฎหมายการปกครองท้องถิ่น" เล่มนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ตลอดจนถึงนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
       ผู้ใดสนใจติดต่อได้ที่ สำนักพิมพ์ คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา


พิมพ์จาก http://public-law.net/view.aspx?ID=732
เวลา 21 กรกฎาคม 2567 14:31 น.
Pub Law Net (http://www.pub-law.net)