รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ

12 กันยายน 2553 16:52 น.

       หนังสือและ CD "รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ" เป็นผลพวงที่เกิดขึ้นจากการทำงานวิจัยของเมธีวิจัยอาวุโส (ศาสตารจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์) เรื่อง "แนวทางในการจัดทำประมวลกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย" ซึ่งได้รับการสนับสนุนการทำวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนุบสนุนการวิจัย (สกว.)
       หนังสือเล่มนี้ได้นำเอาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ารวบรวมตัวบทกฎหมายทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติมาจัดทำเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการสืบค้น โดยจัดทำเป็นหนังสือที่เป็นรายชื่อของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และในรูปแบบของ CD ที่เป็นตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
       
       หนังสือ และ CD ดังกล่าวจะสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงและสืบค้นตัวบทกฎหมายรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทยได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด


พิมพ์จาก http://public-law.net/view.aspx?ID=1505
เวลา 16 เมษายน 2567 02:56 น.
Pub Law Net (http://www.pub-law.net)