กฎหมายมหาชน : ความเป็นมา ทฤษฎี และหลักการที่สำคัญ

12 กันยายน 2553 16:52 น.

       ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ได้ทำการเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นโดยปรับปรุงจากหนังสือที่ได้เคยเรียบเรียงในอดีตร่วมกับ รศ.ดร.โภคิน พลกุล เรื่อง "หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น" ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไป ความเข้าใจและการให้ความเห็นทางการเมืองโดยมีการอ้างอิงทฤษฎี และหลักกฎหมายต่างประเทศก็ยังแตกต่างเข้าใจผิดกันออกไป
       ซึ่งทำให้นักกฎหมายไทยอ้างอิง ทฤษฎี และหลักกฎหมายของต่างประเทศ โดยขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุผล ที่มา ความเป็นมา หรือบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของทฤษฎีและหลักกฎหมายดังกล่าว
       ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ จึงตั้งใจให้หนังสือเล่มนี้ เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเกี่ยวกับความเป็นมา ทฤษฎี และหลักกฎหมายที่สำคัญของกฎหมายมหาชนต่างประเทศ


พิมพ์จาก http://public-law.net/view.aspx?ID=1503
เวลา 16 เมษายน 2567 02:43 น.
Pub Law Net (http://www.pub-law.net)