สัญญาทางปกครอง

12 กันยายน 2553 16:52 น.

       "สัญญาทางปกครอง" นับเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งสำหรับนักกฎหมายมหาชนที่ต้องทำการศึกษา เนื่องจากเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานในระบบกฎหมายมหาชนของไทยอย่างเป็นรูปธรรม
       ผู้เขียนได้ทำการแบ่งเนื้อหาสาระของหนังสือ "สัญญาทางปกครอง" ออกเป็นสามส่วนใหญ่ๆ โดยในบทนำ ได้กล่าวถึงสัญญาทางปกครองที่เป็นเครื่องมือในการจัดทำบริการสาธารณะ ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานให้ผู้อ่านเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการจัดทำบริการสาธารณะและเครื่องมือมือต่างๆของฝ่ายปกครองในการจัดทำบริการสาธารณะ ภาคที่ ๑ สัญญาทางปกครองไทย ซึ่งนำเสนอเนื้อหาสาระตั้งแต่ความเป็นมาของสัญญาทางปกครองไทย ตลอดจนถึงการวินิจฉัยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากสัญญาทางปกครอง และภาคที่ ๒ สัญญาทางปกครองฝรั่่งเศส ซึ่งเป็นหลักกฎหมายต่างประเทศที่เป็นรากฐานแนวคิดของสัญญาทางปกครองไทยในปัจจุบัน นอกจากนี้ ผู้เขียนได้ทำการรวบรวมบทความที่น่าสนใน ตลอดจนถึงคำสั่ง คำวินิจฉัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางปกครองไว้ในส่วนของภาคผนวกด้วย
       
       หนังสือสัญญาทางปกครองเล่มนี้ นับเป็นหนังสือที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาทำความเข้าใจ "สัญญาทางปกครอง" อย่างเป็นระบบและครอบคลุมที่ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง


พิมพ์จาก http://public-law.net/view.aspx?ID=1502
เวลา 31 มีนาคม 2566 12:52 น.
Pub Law Net (http://www.pub-law.net)