กฎหมายปกครอง

12 กันยายน 2553 16:52 น.

       หนังสือ "กฎหมายปกครอง" เล่มนี้ ผู้เขียนมีความตั้งใจที่จะทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือกฎหมายปกครองที่ "ดีที่สุด" เพื่อประโยชน์แก่นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และบุคคลที่สนใจทั่วไป
       หนังสือ "กฎหมายปกครอง" เล่มนี้ มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกฎหมายปกครองที่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยแบ่งเนื้อหาเป็น ๖ ภาคด้วยกัน ภาคแรก ความเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ภาค๒ การจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง ภาค ๓ ขอบเขตการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง ภาค ๔ รูปแบบของการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง ภาค๕ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง และ ภาค ๖ การควบคุมการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครอง
       
       เนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์เช่นนี้ ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง !


พิมพ์จาก http://public-law.net/view.aspx?ID=1501
เวลา 16 เมษายน 2567 02:29 น.
Pub Law Net (http://www.pub-law.net)